آزمایش پروتوپورفیرین

پروتوپورفیرین (FEP) یک پیش ساز هموگلوبین است که در فقر اهن،سمیت با سرب و پورفیری اریتروپویتیک افزایش می یابد.

آمادگی بیمار جهت ازمایش:بیمار باید 12-14 ساعت ناشتا باشد،از 24 ساعت قبل الکل مصرف نکرده و به صورت ایده ال از 1 هفته قبل دارو مصرف نکرده باشد.

نمونه:خون کامل یا اریتروسیت شسته شده

ظروف:لوله EDTA دار و یا هپارین دار

مواردی هماتوکریت هم لازم است.

نرمال آزمایش پروتوپورفیرین:1-10 میکروگرم بر دسی لیتر

کاربرد:ارزیابی پروتوپورفیری اریتروپویتیک

روش:هماتوفلورومتر،HPLCو روش استخراج.هماتوفلورومتر پورفیرین های باند نشده در اریتروسیت ها را اندازه گیری می کند.

Protoporphyrin

 

تا پیش از سال 1991 از FEP برای ردیابی مسمومیت با سرب استفاده می شد ولی مطالعات نشان دادند که غربالگری سرب می باید با کاوش های سطح سرب خون انجام شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.