ارزیابی آنتی‌ژن P24

این روش پروتئین P24کپسید ویروسی را در خون می‌سنجد و زودتر از آنتی‌بادی ضد HIVتولیدی در طی عفونت حاد قابل تشخیص می‌باشد. در تست‌های بررسی آنتی‌ژن HIV P24 از روش EIA استفاده می‌شود که برای تعیین آنتی‌ژن بهتر از آنتی‌بادی اصلاح شده است.

این روش برای تشخیص زود هنگام HIV و غربالگری خون سودمند می‌باشد و بسیار غیرحساس بوده و در معرض واکنش‌های مثبت کاذب در اثر تداخل مواد و کمپلکس‌های ایمنی می‌باشد.

در ارزیابی اولیه آنتی‌ژن P24، از مایع رویی کشت‌ها که با سلول‌های بیمار تلقیح شده‌اند استفاده می‌شود (کشت ویروس و جداسازی). این روش برای تشخیص وجود آنتی‌ژن P24 در کشت انتخابی می‌باشد.

این آزمایش از تست های سنجش قطعات ویروس می باشد که وجود یکی از آنتی ژنهای سطح ویروس را در خون می سنجد. این آزمایش برای روزهای اولی که ویروس وارد بدن شده مناسبتر است و البته ممکن است بعد از تولید آنتی بادی، غلظت این آنتی ژنها پایین بیاید به طوری که قابل شناسایی نباشد.

تست p24 معمولا در روز دهم پس از ورود ویروس به بدن می تواند انجام شود ولی فقط در ماه اول ارزش دارد نه بعد از آن (منبع) و اهمیت نتیجه مثبتش بیشتر از نتیجه منفی است. امروزه انجام آن به شکل جداگانه توصیه نمی شود.
این سنجش را معمولا به شکل ترکیبی در کیتهای آزمایشگاهی نسل چهارم به کار می برند

نظرات بسته شده است.