اليپتوسيتوز ارثي(Hereditary Elliptocytosis)

اليپتوسيتوز ارثي به علت نقص غشاي سرخ است و به صورت اتوزوم غالب به ارث مي رسد.اين ناهنجاري،به وسيله سلول سيگاري شكي(اليپتوسيت) و يا بيضي شكل در اسمير خون مشخص مي شود.NRBCها و رتيكلوسيت ها از نظر شكل طبيعي هستند.90%اين نوع بيماران،عليرغم وجود اليپتوسيتوز در خون محيطي،علائم باليني ندارند.مقاومت گلبولي و اتوهموليز گلبول هاي قرمز افزايش دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.