انمی همولیتیک اکتسابی

(Acquird Hemolytic Anemias)انمی همولیتیک اکتسابی ممکن است به علت برخورد با عوامل فیزیکی گوناگون از جمله گرما،ایجاد شودویک سوختگی درجه 3 بدن می تواند به اسیب گلبول های قرمز بدن منجر شود.
در این مورد اسمیر خون محیطی،شیستوسیت،میکرواسفروسیت،اکانتوسیت را نشان می دهد.مقاومت گلبولی افزایش پیدا می کند.
در بیماری دریچه قلب که به تعویض دریچه قلب می انجامد به علت وجود دریچه مصنوعی قلب و اسیب مکانیکی ناشی از از ان گلبول های قرمز ممکن است اسیب ببینند.
عوامل عفونی مثل کلستریدیوم پرفرنژس،بارتونلا و بعضی از استافیلوکوکها و عفونت های باکتریایی،به علت تولید توکسین،ممکن است انمی همولیتیک ایجاد کنند.
بعضی واد شیمیایی و داروها قادر به تغییر شکل دادن هموگلوبین هستند و باعث همولیز می شوند.
سم بعضی از مارها هم قادر به همولیز داخل عروقی می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.