انواع پسماندهای آزمايشگاهی

پسماندهاي عادي وياخانگي : اين پسماندها که حجم زيادي ازپسماندهاي توليدي را در آزمايشگاه تشکيل مي دهند شامل پسماندهاي جامديا مايع آبدارخانه، بخش هاي غيرفني و اداري مي باشند. چنانچه پسماندهای آلوده با روش صحيح ، آمايش شوند نيز در گروه پسماندهای معمولی قرار می گيرند.

اين گروه از پسماندها بايد در محل توليد ازپسماندهاي عفوني جداشوند، درغير اين صورت در گروه پسماندهای عفونی قرار می گيرند .

همچنين اين گونه پسماندها بايد از انواع پسماندهاي تيزوبرنده، شيميايي، راديواکتيو و نظاير آن درمبداء توليد تفکيک شوند.

2- پسماندهاي عفوني :  حاوي تعداد کافی  باکتري ، ويروس ، قارچ ،انگل وغيره برای ايجاد  بيماري می باشند . مانندسرم و ساير مايعات آلوده بدن، مدفوع ، کشتهاي ميکروبي، اجسام تيزوبرنده آلوده، سواب آلوده ، حيوانات آزمايشگاهي آلوده درآزمايشگاههاي تحقيقاتي وغيره

3- پسماندهاي تيزوبرنده : اين گونه پسماندها مي تواننددر بدن جراحت ايجاد نمايند مانندسرسوزن، لانست ،تيغه اسکالپل، تيغه ميکروتوم، شيشه هاي شکسته، سرسمپلر،لام و غيره که مي توانندآلوده وياغيرآلوده باشند.

   پسماندهاي تيزوبرنده آلوده علاوه برخطر فوق خطر انتقال آلودگي را نيز به دنبال دارند.

 4- پسماندهاي شيميايي : شامل انواع موادومعرفهاي آزمايشگاهي،کيتهاي تشخيصي، موادضدعفوني کننده، مواد خورنده وسوزاننده ، موادآتش زا، سمي ، سرطان زا، واکنش زا، قابل انفجار و غيره مي باشد.

5- پسماندهاي آسيب شناسي تشريحي : مانند بافتها، قطعات واجزاي بدن انسان وغيره که جهت آزمايشهاي آسيب شناسي به آزمايشگاه ارسال مي گردد.

6- پسماندهاي پرتوزا : شامل پسماندهاي حاوي موادپرتوزا مي باشد.

7- پسماندهاي ترکيبي : اين گونه پسماندها مي تواند ترکيبي از پسماندهاي عفوني، شيميايي وپرتوزا باشدکه بيشتردرمراکزتحقيقاتي توليد شده و برنامه مديريت آن پيچيده وسخت مي باشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.