انواع پلاسمید

پلاسمید ها به انواعی تقسیم بندی می شوند که شامل:

1)پلاسمیدF:Fertility: نقش در لقاح یا کانژوگاسیون-تنها حامل ژن های tra است.

2)پلاسمیدR یا مقاومت(Resistance) : ژن هایی را حمل می کنند که باکتری را در مقابل یک یا چند عامل ضد باکتریایی مقاوم می کند.مثلا پلاسمید مقاومت در برابر کلرامفنیکل،جیوه،RP4 که در پسودوموناس وجود دارد.

3)پلاسمید تخریبگر(Degrative) : اجازه ی تخریب مولکول های غیر معمول را به مولکول می دهد مثل اسید سالسیلیک؛پلاسمید TOL که در پسودوموناس پوتیدا(pseudomonas putida) که تولوئن را تخریب می کند.

4)پلاسمید بیماری زا(Virolunce) : مثلا پلاسمید Ti (tumor induser) در اگروباکتریوم فاشین که بیماری گال را در گیاهان دو لپه ای ایجاد می کند.

5)پلاسمید col (کلیسین) : تولید کننده کلیسین؛این پلاسمید پروتئینی که باکتری های دیگر را می کشد رمز دهی می کند.تفاوت ان با انتی بوتیک در این است که محدوده ی اثر بر جانوران مختلف محدودتر است.

Plasmids for stem cell research

پلاسمید

از پلاسمید هایی که برای تحقیقات سلول های بنیادی استفاده می شود ، می توان پلاسمیدهای زیر را نام برد :

transdifferentiation plasmids differentiation plasmids reprogramming plasmids

سلول های بنیادی بدون شکل منظم خاصی توسعه می یابند، همراه با این توانایی که می توانند به انواع سلول های خاص بدن تبدیل شوند. سلول های بنیادی را می توان از سایر سلول ها تشخیص داد، چون این سلول ها وقتی به سلول جدیدی تقسیم می شوند می توانند سلول بنیادی باقی بمانند یا اینکه به یک نوع سلول دیگر با فعالیت های خاص بیشتری تبدیل شود.

امروزه دانشمندان روش های مختلفی برای تبدیل یک سلول سوماتیکی کاملا تمایز یافته به سلول های بنیادی پرتوانiPSCs  از طریق reprogrammin انجام داده اند (reprogramming plasmids).

همچنین دانشمندان توانستد iPSCs   را همانند سایر سلول های بنیادی به یک سلول سوماتیکی تمایز یافته تبدیل کنند (differentiation plasmids).

آن ها می توانند یک سلول سوماتیکی تمایز یافته رو به طور مستقیم به یک سلول سوماتیکی تمایز یافته دیگر تبدیل کنند (transdifferentiation plasmids).

 

سعید کارگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.