توضیحی راجع به دی ان ای

توضیحی راجع به دی ان ای

zj40030703900002

دی ان ای.
چیزی که زیاد ازش میشنویم.مخفف چیه؟
دز اوکسی ریبو نوکلئیک اسید.
چرا دزوکسی؟چون که قند ریبوزی که در اون بکار رفته یه اکسیژن از دست داده.
ریبوز چیه؟یه قند مونوساکارید 5 کربنه که جزو آلدوزهاست.یعنی آلدو پنتوزه.
آلدو پنتوز ینی چی؟بطور کلی مونوساکاریدا دو دسته اند:کتوز و آلدوز.که با توجه به تعداد کربن نامگذاری میشن:مثلا اگه 3 کربن داشته باشن تریوز که اگه آلدوز باشن آلدوتریوز و اگه کتوز باشن کتو تریوز.
آلدوز و کتوز چی هستن؟مونوساکاریدی که عامل آلدئیدی داشته باشه آلدوز و اونی که عامل کتونی داره کتوز نامیده میشه.
اما برگردیم به اول:دزوکسی ریبونوکلئیک اسید:از ترکیب فسفات و قند دزوکسی ریبوز و بازهای آلی پورین(دوحلقه ای شامل آدنین و گوانین) و بازهای آلی پیریمیدین(تک حلقه ای شامل سیتوزین و تیمین) تشکیل میشه.
یوراسیل هم یک پیریمیدینه اما توی دی ان ای بکار نمیره.
پیوند بین بازهای آلی از نوع هیدروژنی است که بین آدنین و تیمین دو پیوند و بین سیتوزین و گوانین سه پیوند برقراره.
بازهای آلی وسط ساختار دی ان ای قرار دارن.
پیوند بین قند دزوکسی ریبوز و فسفات رو فسفو دی استر میگن.
پیوند بین قند و باز آلی رو هم پیوند گلیکوزیدی میگن که بین کربن 1 قند و ازت 1 باز آلی (اگه پیریمیدین باشه) و یا ازت 9 باز آلی(اگه پورین باشه) برقراره.
اگه ساختار دی ان ای رو به نردبان تشبیه کنیم بازهای آلی پله های اون هستن.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.