توكسيك گرانولاسيون

گرانول هاي توكسيك،گرانول هاي سيتوپلاسميك ابي تيره تا ارغواني رنگي هستند كه در متاميلوسيت ها،نوتروفيل هاي باند و نوتروفيل هاي بالغ ممكن است ديده شوند.
اين گرانول ها،پراكسيد مثبت هستند و ممكن است تعدادشان كم يا زياد باشد.ممكن است فعاليت پراكسيداز در نوتروفيل هاي توكسيك نسبت به نوتروفيل هاي نرمال كمتر باشد.
گرانولاسيون توكسيك در عفونت هاي شديد يا ساير شرايط توكسيك ديده مي شوند.
گرانول هاي توكسيك،در واقع گرانول هاي ازروفيلي هستند كه به جاي از دست دادن بازوفيلي با بلوغ سلول،به علت نقص در تكامل،بازوفيلي خود را حفظ كرده اند يا اين كه در نوتروفيل هاي تكامل يافته،حتي به ميزان بازوفيلي انها افزوده شده است.به علاوه ممكن است تعداد گرانول هاي نوع ازروفيل،در طول تكامل نوتروفيل افزايش پيدا كند.
افزايش بازوفيلي گرانول هاي ازروفيل كه انها را شبيه به گرانول هاي توكسيك مي كند،ممكن است در سلول هاي نرمال با افزايش زمان رنگ اميزي يا كاهش ph در واكنش رنگ پذيري ايجاد شود.
بازوفيلي نامنظم سيتوپلاسم نيز در وضعيت هاي توكسيك شايع است و ظاهرا بازتاب اختلال تكامل سيتوپلاسميك مي باشد.
اگر بازوفيلي به صورت منطقه اي و جدا از ديگر مناطق سيتوپلاسم باشد،به ان جسم انكلوزيوني دوهل مي گويند dohle inclusion body
واكوئل هاي سيتوپلاسميك نيز نشانه هايي از تغييرات توكسيك مي باشند،البته در صورتي كه احتمال ارتيفكت هاي ناشي از دژنراسيون را بتوانيم با تهيه مقاطع از خون تازه بدون ماده ضد انعقاد،رد كنيم.
ايجاد واكوئل ها يا كاهش نامنظم گرانول ها،نشانگر وقوع فاگوسيتوز هستند.
يك تغيير توكسيك ديگر در نوتروفيل،ظهور گاه به گاه چندين خار(اسپيكول) تيز يا تند است كه از هسته بيرون مي زنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.