ساخت محلولها ی آزمایش خون مخفی بروش مایر

ساخت محلولها ی آزمایش خون مخفی بروش مایر
۱- عنوان: روش تهیه معرف های مایر ( معرف مایر و آب اکسیژنه)
۲- اقدامات وابسته : شناخت خطاهای تکنیکی ومواد مداخله گر
۳- هدف : تهیه محلولهای لازم جهت آزمایش  خون مخفی برای بخش تجزیه مدفوع
۴- کاربرد: باکمک این محلولها آزمایش خون مخفی بروش مایر و بادقت و صحت بالا جهت بیماران انجام  میگیرد .
۵- صلاحیت و شایستگی : رجوع شود به S. O. P ‌ساخت محلول اسیدسولفوسالیسیک
۶- نمونه: پودر فنل فتالئین –پتاس – پودر روی – آب مقطر – آب اکسیژنه ۳۰%
۷- تجهیزات و مواد لازم : ترازو – استوانه مدرج – هم زن شیشه ای – قیف شیشه ای –ظروف شیشه ای تیره – سه پایه فلزی – توری فلزی – چراغ گاز آزمایشگاهی – دستکش نسوز مناسب –پودر فنل فتا لئین –پتاس – پودر روی – آب مقطر – آب اکسیژنه
۸- نکات ایمنی : استفاده از دستکش مناسب و دستکش نسوز – ماسک و عینک محافظ
۹- مستندات : بر چسب محلولها که دارای مشخصات کامل محلول است – فرم کنترل کیفی روزانه محلول مایر – جواب آزمایش خون مخفی در دفتر مربوطه
۱۰- کنترل کیفی : بصورت روزانه انجام شده ودر فرم کنترل کیفی معرف مایر ثبت میشودو(کنترل مثبت ترکیبی از ۵۰۰ سی سی آب مقطر و ۱۰۰ میکرولیتر خون کامل است و کنترل منفی آب مقطر می باشد).
۱۱- روش اجرایی:
۱-۱۱- معرف مایر : ابتدا با استوانه مدرج ۱۰۰ سی سی آب مقطر را حجم کرده سپس با کمک ترازو ۲ گرم فنل فتا لئین و ۲۰ گرم پتاس و۱۰ گرم پودر روی را وزن مینماییم . کمی از آب مقطر حجم شده را nv ارلن ۵۰۰ سی سی  ریخته مواد وزن شده قبلی را درون آن ریخته وسپس بقیه آب مقطر را بدان میافزاییم .سپس روی سه پایه فلزی وتوری قرار داده  شعله را زیر آن میگیریم و آنقدر می جوشانیم تا رنگ صورتی آن بیرنگ شود .سپس حجم کل را با آب مقطر به ۱۰۰ سی سی میرسانیم . نهایتاً  مقدار کمی پودر روی بدان می افزاییم و درشیشه های قهو ه ای تیره ودر یخچال نگهداری مینماییم. این محلول تا سه ماه پایدار است .
۲-۱۱- آب اکسیژنه: آب اکسیژنه تجاری ۳۰% میباشد ولی درروش مایر  به ۱% آن نیاز است،یعنی ۱ به ۳۰ رقیق شود . لذا ۱۰ سی سی از آب اکسیژنه ۳۰% را با استوانه حجم کرده درون استوانه ۵۰۰ سی سی ریخته و سپس ۲۹۰ سی سی آب مقطر بدان میافزاییم(حجم کل ۳۰۰ سی سی) وسپس در شیشه های قهو ه ای تیره در یخچال نگهداری مینماییم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.