سالمونلا-شيگلا اگار (SS Agar)

8

 

SS اگار يك محيط انتخابي براي جداسازي سالمونلا و شيگلاست،گرچه براي جداسازي type 1 Shigella dysenteriae نبايد مورد استفاده قرار بگيرد ، زيرا برخي از اين سويه ها مهار مي شوند.S.typhi كه لاكتوز منفي است،كلني هايي صاف،بي رنگ يا شفاف توليد مي كندكه ممكن است مركز سياه نداشته يا داشته باشند(بر اثر توليد SH2) كلني هاي لاكتوز مثبت،صورتي رنگ هستند كه هاله رسوب املاح صفراوي پيرامون انها را در برگرفته است.
كنترل كيفي:براي كنترل مثبت كلني هاي سالمونلا خوب رشد مي كنند و ممكن است داراي مركز ساه باشند
كنترل منفي: كلني هاي E.coli بايد رشد ضعيفي داشته باشند و كلني هايي صورتي رنگ ايجاد كنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.