مایع سینوویال

مایع سینوویال

حجم نمونه جهت بررسی­های آزمایشگاهی بسته به اندازه مفصل و نوع مایع تجمع یافته در مفصل متفاوت است. معمولا حجم ۵-۳ میلی­لیتر ایده­ال است. در مفاصل کوچک ممکن است این مقدار نمونه قابل تهیه نباشد، لذا حجم کمتر نیز قابل قبول است. قابل ذکر است که نمونه قبل از بررسی­های آزمایشگاهی باید به­خوبی مخلوط گردد. در بعضی از مراجع ذکر شده که ضد انعقاد لیتیم هپارین وEDTA  به­دلیل ایجاد کریستال در نمونه و امکان اشتباه با کریستال­های پاتولوژیک، نباید مورد استفاده قرار گیرد. نقل و انتقال نمونه باید در دمای اتاق صورت گیرد.

الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع سینوویال در جدول ۳-۳ بیان شده است.

الزامات مورد نیاز جهت تهیه نمونه مایع سینوویال

نوع بررسیضد انعقادحجم موردنیاز (میلی­لیتر)ملاحظات
شمارش سلولی و تشخیص افتــراقـــی، کــریستال­ها  انکلوزیون­هاهپارین -EDTA 

۵-۳

بـر روی حـجـم کمتر (چنـدیـن قطره) نیـز قابل انجام است
گلوکز

پروتئین

فلوراید یا بدون ضد انعقاد

بدون ضد انعقاد

۵-۳

۵-۳

تـرجیحــا ۸ ســاعت ناشتایی
CH50بدون ضد انعقاد۵-۳در صـورت عدم انجام سـریع آزمـایش نمونه منجمد گردد.
C3,C4بدون ضد انعقاد یا EDTA نـیـاز بـه ۱ میلی­لیتر نمونه است.
کشتSPS، بدون ضدانعقاد یا ضد انعقاد بدون اثرباکتریوسیدی و باکتریواستاتیکی۵-۳نیاز بـه لـولـه استریل است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.