پریودیک اسید شیفت(Periodic Acid Schiff)

p

از جمله رنگ های اخنصاصی قارچ هاست.(مانند گوموری متنامین سیلور)
عناصر قارچی به رنگ قرمز ارغوانی یا صورتی در زمینه سبز رنگ آمیزی تعدادی از ساختمان های حاوی کربو هیدرات صورتی پر رنگ ، رنگ می گیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.