ANA يا FANA

ANA يا FANA

 

 

مقدمه: ANAجزو مشخصه های بیماری لوپوس ارتیماتوی سیستمیک(SLE)
وسایربیماریهای سیستمیک وابسته است . که درحال حاضرتحت عنوان بیماریهای بافت همبند خوانده می شوند.
ANA ازحساسیت بالایی برای(SLE) برخورداراست .درصورتیکه که تیتر
ANA بالاتریامساوی 1:160 باشدآزمایشات وبررسی بیشتری باید انجام
پذیرد.آزمایشات ثانویه برای اثبات وتشخیص شاملDNA Anti آنتی بادی
ایست(sm)می باشند.
هدف: بهترین تست غربالگری برای SLE اندازه گیری ANA به روش
ایمونوفلوئور سانس غیرمستقیم می باشد.
بیماریهای دیگر غیراز SLE شامل التهابهای مزمن، بیماریهای عفونی و
برخی ازداروها نیز باعث بالارفتن عیار ANA می گردند.
روش: الایزا
نمونه : سرم
طریقه نگهداری: نمونه را می توان درحرارت 4درجه سانتیگراد یا20- درجه
سانتی گراد به مدت 72 ساعت بدون انجام فریزر ذوب نگهداری نمود. برای
مدت طولانی تر در70- درجه سانتیگرادنگهداری کنید.
مقادیربحرانی: تیتر بیشتر یامساوی 320: 1 بااختصاصیت 97% برای SLE یا
یک اختلال مرتبط باآن همراه است.
مصرف داروهایی مثل پنی سیلین، تتراسایکلین، استرپتومایسین ممکن است باعث
مثبت شدن ANA شوند، مصرف استروئید ها ممکن است موجب نتایج منفی
کاذب شود.
محتویات داخل کیت:1
محلول wash1ویال 2- cutoff 1ویال 3- کنترل
مثبت1ویال4- کنترل منفی 1ویال 5- کنژوگه 1ویال سوبسترا(TMB) 1ویال 7- STOP 1ویال 8- S.B 1ویال
2- شرایط نگهداری 8-2 درجه سانتی گراد
3- آماده سازی محلولها: به نسبت 1به 50 رقیق می کنیم قیدشده است مثلاً m50 4- لوازم موردنیاز: سمپلر 1000 سمپلر200 سمپلر 100 کیت ANA تایمر
روش انجام آزمایش:
ابتدا 800 لاندا آب مقطر+ 200 لانداSB+ 10 لاندا نمونه مریض
1-100- لاندا از cutoff -100 لانداکنترل منفی -100 لاندا کنترل مثبت 100 لاندا نمونه رقیق شده مریض رابه ترتیب داخل چاهک ها بریزید 20-10 ثانیه به آرامی تکان دهید 30 دقیقه دردمای محیط قرار دهید.
2- محتویات داخل چا هک ها رادوربریزید 3باربامحلول wash شستشو دهید. 100 لاندا کنژوگه اضافه کنید30 دقیقه دردمای انکوبه نمائید.
4- بعد از30 دقیقه محتویات داخل چاهک راتخلیه کنید 3بارمجدداً بامحلول wash شستشو دهید بعدازاینکه چا هک ها باکاغذ نمگیر کاملاً خشک شد100 لانداسوبسترا(TMB) داخا هرچاهک بریزید 30 دقیقه درمحیط تاریک ودمای اطاق انکوبه نمائید.
5- بعداز30 دقیقه 100 لاندا stop اضافه کنید 5دقیقه انکوبه کنید تا 30 دقیقه فرصت دارید درطول موج 450 بخوانید.
روش محاسبه: oDcutoff = جواب مریض
oDsample
NegaHers=1<

Positive>1
محدوده مرجع: منفی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.