بازوفــــــیل(Basophile)

مراحل تکاملی
بازوفیلها همانند نوتروفیلها و طی همان مراحل در مغزاستخوان تولید می شوند. از آنجاییکه بلاستهای بازوفیلیک از نظر مورفولوژی با دیگر بلاستهای گرانولوسیتی قابل تفکیک نمی باشند، بنابراین اولین سلولِ قابل شناسایی این رده، میلوسیت بازوفیلیک می باشد.

مورفولوژی
بازوفیلها قطری حدود ۱۲-۱۰ میکرون داشته و هسته آنها معمولاً دارای یک یا چند فرورفتگی مختصر می باشد و تراکم کروماتین آن کمتر از گرانولوسیتهای دیگر است که بعلت پوشیده شدن توسط گرانولها به سختی دیده می شود. بازوفیلها ۵/۰% لکوسیتهای خون محیطی را تشکیل می دهند و بندرت وارد نسوج می گردند. در نسوج همبندی قسمتهای مختلف بدن، سلولهایی شبیه به بازوفیلها وجود دارند که Mast cell نامیده می شوند. ماست سلها همان بازوفیلهای نسجی نمی باشند و منشاء جداگانه و تفاوتهای عمده ای با بازوفیلها دارند.

گرانولهای بازوفیلبازوفیل
۱) تعداد گرانولهای اختصاصی بازوفیلها کمتر از سایر گرانولوسیتها بوده و با رنگ آمیزی معمولی به رنگ ارغوانی تیره تا آبی مایل به سیاه دیده می شوند. این گرانولها محتوی هیستامین و هپارین می باشند که بعلت دارا بودن خاصیت اسیدی، در رنگ آمیزی بازوفیل می شوند.
۲) بازوفیلها دارای تعداد زیادی گرانولهای گلیکوژنی نیز می باشند. اصولاً چون گلیکوژن عمده ترین ذخیره غذایی هر سه رده سلولی گرانولوسیتی محسوب می شود، هر چه سلول بالغتر شود بر تعداد گرانولهای سیتوپلاسمی گلیکوژن دار افزوده می شود.
۳) گرانولهای بازوفیل دارای موادی مانند: هیستامین، هپارین، سروتونین، آریل سولفاتاز، فاکتور شیمیوتاکتیک ائوزینوفیلها و نوتروفیلها و فاکتورفعال کننده پلاکتی می باشند، اما فاقد اسیدفسفاتاز و آلکالن فسفاتاز هستند و هرچند با رنگ آمیزی پراکسیداز رنگ می پذیرند، ولی همه گرانولهای آن حاوی این آنزیم نیستند.

اعمال بازوفیلها
قابلیت بیگانه خواری و توانایی کشتن خارج سلولی بازوفیلها بسیار ناچیز بوده و عمدتاً فعالیت آنها محدود به واکنشهای ازدیاد حساسیت نوع یک می باشد. بازوفیلها و ماست سلها دارای گیرنده برای بخش Fc ایمونوگلوبولینهای IgE و IgG4 می باشند. هر ماده ای که بتواند دو IgE سطحی بازوفیلها یا ماست سلها را بهم وصل نماید (مانند آلرژنها، سم زنبور، C3a و C5a )، موجب دگرانولاسیون این سلولها و آزاد شدن محتویات آنها گردیده که در نهایت واکنشهای ازدیاد حساسیت نوع یک را سبب می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.