رده گلبول های سفید(گرانولوسیت ها-Granulocytic cells)

۳ نوع گرانولوسیت بالغ در خون وجود دارد:نوتروفیل،ائوزینوفیل،بازوفیل
این ۳ نوع گرانولوسیت از طریق گرانول های اختصاصی خود از یکدیگر قابل تشخیص هستند.گرانول های اختصاصی در مرحله میلوسیت سنتز می شوند.به علت اینکه روند بلوغ نوتروفیل،ائوزینوفیل،بازوفیل ها شبیه هم هستند تکامل انها به طور مختصر در زیر شرح داده خواهد شد.

میلوبلاست Myeloblast))اندازه:قطر سلول ۱۵-۲۰ میکرو متر است.
سیتوپلاسم:مقدار سیتوپلاسم نسبت به بقیه کمتر است و رنگ ان معمولا ابی متوسط است.ترکیب و بافت سیتوپلاسم صاف و معمولا بدون گرانول است.
هسته:گرد یا کمی بیضی شکل است و ۵/۴ سلول را اشغال کرده است. و رنگ ان ارغوانی قرمز است.معمولا هسته حاوی ۳-۲ هستک است.

 

میلو

 

پرومیلوسیت (Promyelocyte)اندازه:قطعه سلول ۲۱-۱۵ میکرومتر است.این سلول به طور طبیعی بزرگتر از میلوبلاست است.
سیتوپلاسم:ابی کم رنگ است.سیتوپلاسم حاوی مقدار کمی یا زیادی گرانول های اختصاصی به رنگ ابی ارغوانی تا زرشکی است.
هسته:هسته نیمی از سلول یا بیشتر را اشغال می کند.گرد یا بیضی است.نمای کروماتین ممکن است کمی خشن تر باشد،اگر چه هنوز مقداری ظریف است دو یا ۳ هستک ممکن است دیده شود.

 

پرومیلو

میلوسیت(Myelocyte)مرحله میلوسیت اخرین مرحله ای است که سلول قادر به تقسیم است.

میلوسی

اندازه:قطر سلول ۱۸-۱۲ میکرومتر است.
سیتوپلاسم:میزان سیتوپلاسم متوسط است.ممکن است در سیتوپلاسم مقدار کمی گرانول های غیر اختصاصی وجود داشته باشد.گرانول های اختصاصی در این مرحله پیدا می شوند.

میلوسیت نوتروفیل:گرانول های اختصاصی بنفش ممکن است در سیتوپلاسم سلول دیده شود و معمولا ابتدا نزدیک هسته پیدا می شوند.
میلوسیت ائوزینوفیل:گرانول های اختصاصی ابتدا به صورت نارنجی تا ابی دیده می شوند.این گرانول ها بزرگتر از گرانول های غیر اختصاصی هستند و از گرانول های اختصاصی نوتروفیل ها هم بزرگتر هستند.
میلوسیت بازوفیل:تعداد گرانول های اختصاصی کم بوده و بزرگ هستند و به رنگ ارغوانی ابی تیره هستند.
هسته:گرد یا بیضی است.نمای کروماتین هسته خشن تر است.عموما هستک ندارد.هسته میلوسیت ممکن است مرکزی یا کناری باشد.

متامیلوسیت(Metamyelocyte)اندازه:قطر سلول ۱۵-۱۰ میکرومتر است.
سیتوپلاسم:مقدار ان متوسط تا زیاد است.تعداد کمی گرانول های غیر اختصاصی وجود دارد.تعداد گرانول های اختصاصی در ان زیاد است.
متامیلوسیت نوتروفیلی:
گرانول های صورتی تر و تعداد ان ها بیشتر است.
متا میلوسیتائوزینوفیل:گرانول های ائوزینوفیل نارنجی هستند و تعداد انها زیاد است.
متامیلوسیت بازوفیل:گرانول های ارغوانی تیره هستند و هسته دندانه دار یا قهوه ای شکل است.نمای کروماتین خشن و توده توده است.

باند(Band)اندازه:قطر سلول ۱۵-۹ میکرومتر است.

باند

سیتوپلاسم:همانند متامیلوسیت است.
هسته:میله ای یا باند شکل است و هسته نازکتر از هسته متامیلوسیت است.نمای کروماتین خشن و توده توده است.

نوتروفیل سگمانتهاندازه:قطر سلول ۱۵-۹ میکرومتر است.
سیتوپلاسم:کاملا پر از گرانول های صورتی تا بنفش صورتی است.میزان سیتوپلاسم متوسط است.تعداد کمی گرانول های غیر اختصاصی موجود است.

هسته:به طور طبیعی ۲ تا ۵ لوبه است،نمای کروماتین خشن و توده توده است.

نوتر
ائوزینوفیل:
اندازه:قطر ۱۵-۹ میکرومتر است.
سیتوپلاسم:کاملا پر از گرانول های درشت قرمز پرتقالی است.
هسته:معمولا دو لوبه است.کروماتین خشن و توده توده است.
بازوفیل:
اندازه:قطر سلول ۱۶-۱۰ میکرومتر است.
سیتوپلاسم:رنگ سیتوپلاسم صورتی رنگ یا بدون رنگ است.سیتوپلاسم حاوی گرانول های اختصاصی تیره است.تعداد گرانول ها کمتر از تعداد گرانول های ائوزینوفیل است.گرانول ها در اب حل می شوند و در رنگ امیزی از بین می روند.
هسته:به خشنی هسته ائوزینوفیل و نوتروفیل نیست.معمولا ۲ یا ۴ لوبه است.
*مراحل مختلف ائوزینوفیل و بازوفیل ها را نمی توان تشخیص افتراقی داد .
*مراحل مختلف نوتروفیل ها همیشه متمایز است.
*با روش های رنگ امیزی معمولی،اغلب تشخیص انواع سلول های بلاست غیر ممکن می شود و بسیاری مواقع سلول فقط بلاست نامیده می شود.

مراحل ساخت گلبول خونی

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.