مقادیر نرمال شاخص های هماتولوژی

درصد طبیعی لنفوسیت خون,lymphocytes در آزمایش خون چیست,تعداد نرمال گلبول سفید در خون,لنفوسیت بالا در آزمایش خون,تفسیر آزمایش خون کودکان,نوتروفیل بالا نشانه چیست,درصد مونوسیت در خون,مقدار هموگلوبین در کودکان
مقدار نرمال RBC : در مردان ۴/۷-۶/۱  ——– در زنان:۴/۲-۵/۴ درکودکان: ۳/۸-۵/۵    ———-در نوزادان: ۴/۸-۷/۱  مقدار نرمال WBC  : بزرگسالان و کودکان بالای ۲سال:۵۰۰۰-۱۰۰۰۰ در میلی متر مکعب کودکان زیر ۲سال: ۶۲۰۰-۱۷۰۰۰ در میلی متر مکعب نوزادان: ۹۰۰۰-۳۰۰۰۰ در میلی متر مکعب شمارش دیف :نوتروفیل : ۵۵-۷۰ در صد لنفوسیت : ۲۰-۴۰ درصدمونوسیت :  ۲-۹  درصدائوزینوفیل : ۱-۴ درصد  بازوفیل :  ۰/۵-۱ درصدهموگلوبین  HB : برحسب گرم در دسی لیتر

مردانزنانکودکاناطفالنوزادان
۱۴-۱۸۱۲-۱۶۱۱-۱۶۱۰-۱۵۱۴-۲۴

هماتوکریت HCT : بر حسب درصد

مردانزنانکودکاناطفالنوزادان
۴۲-۵۲%۳۷-۴۷%۳۱-۴۳%۳۰-۴۰%۴۴-۶۴%

حجم متوسط گلبولی  MCV :بزرگسالان و کودکان : ۸۰-۹۰  میکرون مکعب نوزادان : ۹۶-۱۰۸  میکرون مکعبمقدار هموگلوبین موجود در گلبول قرمز  MCH :بزرگسالان و کودکان : ۲۷-۳۱ پیکوگرم نوزادان : ۳۲-۳۴ پیکوگرمغلظت متوسط هموگلوبین MCHC  :بزرگسالان و کودکان : ۳۲-۳۶ گرم در دسی لیتر یا درصدنوزادان : ۲۳-۳۳ گرم در دسی لیترشمارش رتیکولوسیت : مقدار طبیعی در بزرگسالان۰/۵-۲%در نوزادان تا هفته اول تا۷%نسبت طبیعی M:E  میلوئید به اریتروئید >مقدار طبیعی پلاکت :۱۵۰-۴۰۰ هزار در میکرولیتر(Hb cell Distribution Width   ) HDW: توزیع انتشار میزان Hb را نشان می دهدمقادیر نرمال آن : ۲٫۲-۳٫۲ g/dlPDW(Platelet cell distribution width): توزیع پهنای پلاکتی استمقادیر نرمال آن ۲-۵ ٪ است.PCT : : پلاکت کریت ، حجم پلاکت های خون است و رنج نرمال آن  ۰٫۱۵- ۰٫۴ % است.MPV : متوسط حجم پلاکتی است. رنج نرمال آن ۹-۱۲ Fl است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.