محیط Sim Medium

99999999999999999999999999

این محیط برای تفکیک باسیل های روده ای بر اساس تولید سولفید،تشکیل اندول و حرکت به کار می رود.

تولید سولفید هیدروژن،تشکیل اندول و حرکت،ویژگی هایی را تعیین می کند که در شناسایی انتروباکتریاسه مخصوصا سالمونلا و شیگلا کیمک می کند.این محیط در شناسایی پاتوژن های روده ای مفید است.
اجزاء SIM Medium تعیین سه فعالیت باکتری های روده ای را که ممکن است متفاوت باشند،امکان پذیر می سازند.
تیوسولفات سدیم و سولفات امونیوم فروز،معرف های تولید سولفید هیدروژن هستند.سولفات امنیوم فروز با گاز SH2 واکنش می دهد تا رسوب سایه سولفید فروز را تولید نماید.
پپتون کازئین که سرشار از تریپتوفان است،هنگامی که توسط بعضی از میکروارگانیسم ها مورد مصرف قرار می گیرد،در تولید اندول اثر می گذارد.
اندول،به دنبال دوره انکوباسیون با افزودن معرف های شیمیایی،شناسایی می شود.
شناسایی حرکت باکتری به علت طبیعت نیمه جامد بودن(semisolid) محیط امکان پذیر است.
رشد خارج از خط کشت مرکزی،نشان می دهد که ارگانیسم تحت بررسی متحرک است.

کنترل کیفی محیط sim:
Esherichia coli ATCC 25922:اندول +/حرکت +/گااز SH2-
Salmonella typhimurium ATCC 13311 :اندول-/حرکت+/SH2+
Shigella flexneri ATCC 9199:اندول-/حرکت-/گاز SH2-

با استفاده از مایع تلقیح رقیقی از یک کشت خالص باکتری،دوسوم عمق لوله را در مرکز ان با انس سوزنی سوراخ نمائید.لوله ها را با درپوش شل به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای ۳۵+/-۲ در اتمسفر هوازی انکوبه نمائید.
به دنبال انکوباسیون،از نظر وجود حرکت(انتشار رشد در خارج از خط کشت) بررسی نمائید.برای بررسی و نشان دادن تولید اندول،۳-۴ قطره معرف کواکس را به لوله اضافه نمائید و رنگ قرمز (برای واکنش مثبت) را بررسی و مشاهده نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.