لووفلوکساسین یا تاوانکس (فواید و عوارض،روش مصرف،مقدار دوز دارو)

قرص تاوانکس ۷۵۰,قیمت قرص تاوانکس,تاوانکس عبیدی,عوارض تاوانکس ۵۰۰,لووفلوکساسین تاوانکس,لووفلوکساسین ۷۵۰,قطره چشمی لووفلوکساسین,قرص تاوانکس برای چه بیماری است,قرص تاوانکس ۵۰۰ چیست,عوارض تاوانکس ۵۰۰,قرص tavanex,عوارض قرص تاوانکس ۵۰۰

آنتی بیوتیک وسیع الطیف (کربوکسی کینولون فلوئورینه).
الف- سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:
ب- برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس
آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.
ج- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن
د- پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس
ه- عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، پسدوموناس آئروژینوزا
و- پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی
ح- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتئوس میرابیلیس
ط- پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه
ی- آنتراکس
ک- اسهال مسافرتی
ل-پیشگیری از اسهال مسافرتی

مکانیسم اثر
دارو سبب مهار DNA gyrase باکتری های حساس می شود.

فارماکوکینتیک
میزان پلاسمایی دارو پس از مصرف به فرم خوراکی قابل مقایسه با فرم تزریق وریدی است و بنابراین هر دو روش استفاده قابل جایگیزینی با یکدیگر است. نیمه عمر دفعی دارو ۶-۸ ساعت می باشد.

عوارض جانبی لووفلوکساسین

سرگیجه، انسفالوپاتی، بی خوابی، درد، پارستزی، تشنج، وازودیلاسیون، درد قفسه سینه، تپش قلب، فارنژیت،فوتوفوبی، کاهش بینایی موقت، تهوع، استفراغ، اسهال، کولیت سودوممبرانوس، نفخ، واژینیت، آنمی همولیتیک، کاهش تعداد لنفوسیت، هایپوگلیسمی، پارگی تاندون، اریتما مولتی فرم، سندروم استیونس جانسون، آنافیلاکسی، واکنش های ازدیاد حساسیت.

تداخل دارویی
الف- مصرف همزمان آنتا اسید ها با لو فلوکساسین ممکن است سبب کاهش جذب این دارو شوند.
ب- نمک های آهن، ترکیبات محتوی زینک و سوکرالفیت ممکن است با جذب روده ای لوفلوکساسین تداخل ایجاد کنند.
ج-مصرف همزمان این دارو با NSAIDs ممکن است سبب افزایش تحریکات CNS شود.
د- مصرف همزمان این دارو با تئوفیلین ممکن است سبب کاهش کلیرنس تئوفیلین شود.

مقدار مصرف لووفلوکساسین

الف- سینوزیت ماگزیلاری حاد ایجاد شده توسط گونه های فعال استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا:
بالغین: ۵۰۰mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای ۱۰-۱۴ روز

ب- برونشیت مزمن باکتریال ایجاد شده توسط استافیلوکوک اورئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، موراکسلا کاتارالیس یا هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، کلبسیلاپنومونیه، کلامیدیا پنومونیه، لژیونلا پنومونیه و مایکوپلاسما پنومونیه.
بالغین: ۵۰۰mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای ۷-۱۴ روز

ج- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست بدون عارضه خفیف تا متوسط ناشی از استافیلوکوک اورئوس یا استرپتوکوک پیوژن
بالغین: ۵۰۰mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای ۷-۱۰ روز

د-پروستاتیت باکتریال مزمن ناشی از اشرشیاکلی، انتروکوکوس فاسیالیس و یااستافیلوکوکوس اپیدرمیس
بالغین: ۵۰۰mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای ۲۸ روز

ه- عفونت دستگاه ادراری عارضه دار خفیف تا متوسط ناشی از انتروکوکوس فاسیالیس، اشرشیاکلی، کلبسیلاپنومونیه، پروتئوس میرابیلیس، پسدوموناس آئروژینوزا
بالغین: ۲۵۰mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای ۷-۱۰ روز

و- پیلونفریت حاد خفیف تا متوسط ناشی از اشرشیاکلی
بالغین: ۲۵۰mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای ۷-۱۰ روز
ز- عفونت پوستی یا ساختمان های پوست عارضه دار ناشی از استافیلوکوک اورئوس حساس به متی سیلین، استرپتوکوک پیوژن یا پروتئوس میرابیلیس
بالغین: ۷۵۰mg از راه خوراکی یا وریدی(درخلال ۹۰ دقیقه) هر ۲۴ ساعت برای ۷-۱۴ روز

ح-پنومونی اکتسابی از جامعه ناشی از گونه های استرپتوکوک حساس به پنی سیلین، هموفیلوس آنفلوآنزا، هموفیلوس پارا آنفلوآنزا، مایکوپلاسما پنومونیه
۷۵۰mg از راه خوراکی یا وریدی روزانه برای ۵ روز

ط- آنتراکس:
بالغین: ۵۰۰mg از راه خوراکی روزانه برای ۶۰روز

ک- اسهال مسافرتی
بالغین: ۵۰۰mg از راه خوراکی روزانه تا ۳ روز

ل-پیشگیری از اسهال مسافرتی
بالغین: ۵۰۰mg از راه خوراکی روزانه در طول پریود احتمال خطر تا ۳ هفته

نظرات بسته شده است.