آموزش ساخت خرگوش عروسکی

خرگوش عروسکی،آموزش ساخت خرگوش عروسکی
وسایل مورد نیاز
تکه پارچه نمدی برای بدن، دست، پا
تکه پارچه نمدی با رنگ متفاوت برای روی گوش ها
تکه پارچه نمدی به رنگ قرمز برای قلب
نخ کوبلن، مشکی
سوزن، قیچی
الیاف مناسب
روش ساخت خرگوش عروسکی
مرحله اول
الگوی بدن، دست و پا را کشیده سپس آن ها را روی پارچه های مورد نظر گذاشته و از هر کدام به تعداد مورد نیاز مطابق الگو ببرید.

مرحله دوم
اجزای صورت خرگوش چشم ها، دماغ و دهان را در جای موردنظر با کوک های مناسب کامل کنید. دو تکه مربوط به روی گوش ها را در جای خود قرار داده و به گوش ها بدوزید.

مرحله سوم
دو تکه مربوط به بدن را روی هم قرار داده و دست و پاهای خرگوش را در جای مناسب با سوزن به بدن خرگوش وصل کنید. روی کار به سمت بیرون باشد. دور تا دور کار را با دقت بدوزید. قسمت کوچکی را در پایین بدن باز بگذارید.

مرحله چهارم
بدن خرگوش را با الیاف مناسب پر کنید و قسمت باز را با دقت بدوزید.
یک قلب از پارچه قرمز بریده و آن را روی بدن خرگوش قرار داده و با کوک دست های آن را به قلب بدوزید.

نظرات بسته شده است.