تشخیص ریمل تقلبی از اصل

ریمل دوسه قیمت,تشخیص کرم پودر اصل از تقلبی,تشخیص ریمل دوسه اصل,ریمل اورآل اصل,ریمل اصل دوسه,ریمل دوسه در مشکیراه های تشخیص ریمل تقلبی از اصل

هیچ ارزانی بی حکمت نیست. برای تشخیص ریمل تقلبی از اصل، قیمت ریمل اصل را از چند جای مختلف بگیرید.
اگر یکی از فروشگاه ها این ریمل را به شما خیلی ارزان تر فروخت، شک نکنید که تقلبی است. البته ممکن است گاهی ریمل تقلبی را با قیمت اصل، به عنوان ریمل اصلی به شما بفروشند.

قبل از خرید ریمل، عکس اصل آن را در اینترنت جستجو کنید و به دقت به نوشته های آن نگاه کنید. این روش، در تشخیص ریمل تقلبی از اصل بسیار کمک خواهد کرد.

یکی از راه های شناخت ریمل اصل، لوگوی برندی است که محصول متعلق به آن است. آرم و لوگوی برند معمولا کاملا خوانا است و حداقل در دو جای محصول به صورت محسوس حک شده است.

هنگامی که در ریمل را می بندید باید کاملا چفت شود. در خرید ریمل، قبل از خارج شدن از فروشگاه در ریمل را چندین بار باز و بسته کنید. برای تشخیص ریمل تقلبی از اصل، هیچ گاه ریمل را با بسته بندی، به خانه نیاورید.
یا از فروشنده بخواهید تستر آن را به شما نشان دهد و ضمانت بگیرید که جنس برده شده دقیقا شبیه تستر آن است.
فرچه ریمل بعد از دو سه بار داخل شدن، نباید حالت قبلی خود را از دست بدهد. درصورتی که برس ریمل به هم چسبیده شود، شک نکنید که محصول تقلبی است.
اگر ریمل به صورت گلوله گلوله روی فرچه بماند، به صورتی که حالت خشکیدگی و ماسیدگی داشته باشد، ریمل تقلبی است.

ظاهر ریمل های اصل نسبت به ریمل های تقلبی بسیار متفاوت است و از لحاظ کیفیت بسته بندی، می توان آن ها را تشخیص داد. البته این مورد نیازمند دیدن ریمل اصل و ریمل تقلبی در کنار هم است.

لوگوی برند بایدحداقل در دوجای محصول به صورت خوانادرج شده باشد.
در ریمل باید درست بسته و چفت شود.
مایع ریمل نباید خشک و ماسیده باشد.
برس ریمل باید کاملا نو،بدون پرز باشدو نبایدظاهری بهم چسبیده و غیرطبیعی داشته باشد.

نظرات بسته شده است.