اندازه گیری پروتئین ادرار به روش اسید سولفو سالیسیلیک

روش اجرائی:
۲- S. O. P ‌ پروتئین ادرار به روش اسید سولفوسالیسیلیک
روش اجرائی آزمایش پروتئین ادرار به روش پرسیپتاسیون با کمک اسید سولفوسالیسیلیک ۳%
۱-    عنوان:روش آزمایش بدین صورت است که بعد از سانتریفوژ نمونه های  ادرار قسمت بالایی را به لوله دیگر که دارای همان شماره است منتقل کرده به میزان ۲تا۳ سی سی اسید سولفوسالیسیک ۳% بدان اضافه میکنیم و بعد از ۱۰ دقیقه و درمقابل نور معمولی و در حرارت اتاق آنرا قرائت میکنیم .
۲-    اقدامات وابسته :مواردی که قبل ازانجام آزمایش باید بدان توجه شود: الف) همه موادری که در. S.O.P ادرار بدان اشاره شد .  ب) از آنجائیکه قرائت این آزمایش (پرسیپتاسیون ) بر حسب کدورت ایجاد شده انجام میگیرد لذا لازم است بعد از سانتریفوژ نمونه های ادرار اسیدمذبور به آن اضافه شود . ضمناً اسید سولفوسالیسیلیک بعد از ساخت آن بایستی توسط کنترل های موجود کنترل کیفی شود ظروف های مورد استفاده و مقدار نمونه و شرایط دیگر نمونه طبق S.O.P. آزمایش کامل ادرار میباشد .
۳-    هدف:هدف از انجام آزمایش پروتئین ادرار با اسید سولفو سالیسیلیک  آنست که نوار ادرار به آلبومین حساس است ولی روش های  رسوبی ( پرسیپتاسیون ) با اسید به تمامی پروتئین  ها   حساس بوده و آنرا شناسایی میکند . لذا لازم است بغیر از آزمون نواری پروتئین ادرار روش تکمیلی اسید ا نجام گیرد تا به یک دقت و صحت نزدیک به ۹۰% نایل آییمۀ
۴-    کاربرد:برای کنترل صحت جواب با روش نواری لازم است پروتئین با یک روش شیمیایی و کیفی نیز کنترل شود و روش اسید سولفوسالیسیک چون به همه پروتئین ها حساس است روش کامل تری میباشد.
۵-صلاحیت و شایستگی :پرسنل انجام دهنده این آزمایش : رجوع شود به S.O.P. آزمایش کامل ادرار .
۶-نمونه:نمونه رجوع شود به  S.O.P. آزمایش کامل ادرار .
۷-تجهیزات ومواد لازم ؛ رجوع شود به S.O.P. آزمایش کامل ادرار .
۸-نکات ایمنی : رجوع شود به S.O.P. آزمایش کامل ادرار .
۹- مستندات: S .O P. ‌ساخت اسید سولفوسالیسیک –S. O .P ‌ پروتئین ادرار با این اسید – محلول اسید سولفو سالیسیک  که دارای مشخصات کامل میباشد – دفتر آزمایش ادرار  که جواب پروتئین ها با اسید گزارش میگردد – دفتر کنترل کیفی محلولها
۱۰-کنترل کیفی : اسید سولفوسالیسیلیک ۳% ساخته شده توسط یورین کنترل تجاری بهار افشان ( بعنوان کنترل مثبت ) و آب مقطر ( بعنوان کنترل منفی ) و همچنین نمونه های مثبت و منفی روزانه ادرار کنترل کیفی شده و در دفتر کنترل کیفی ماهیانه یادداشت میشود .

۱۱-روش اجرایی: مراحــــل اجـــــرایی کار بــــدین صورت است که بعــــد از سانتریفوژ نمونه های ادرار ادرار قسمت بالایی را به لوله دیگر که دارای همان شماره است منتقل کرده به مقــــدار ۲تا ۳ سی سی   اسید سولفوسالیسیلیک ۳% را که در پیپتور مخصوص آن است روی ادرارها ریخته و بعد از ۱۰ دقیقه در حرارت اتاق و درمقابل نورمعمولی بررسی شده و کدورت ایجاد شده بر حسب معیار زیر گزارش میگردد .
مشاهدات    نتیجه آزمایش با اسید سولفوسالیسیلیک ۳%
کدورتی مشاهده نمی شود یا به کدورت نمونه اضافه نمی گردد    Negative
کدورت محسوس دیده شده – متن نوشته شده از پشت لوله قابل خواندن است    Trace
کدورت  شدید- بدون گرانولاسیون – متن نوشته شده از پشت لوله قابل خواندن نیست    +۱
کدورت همراه با گرانولاسیون بدون فلوکولاسیون    +۲
کدورت همراه با گرانولاسیون و فلوکولاسیون    +۳
توده بزرگ رسوب یا توده جامد    +۴
۱۲-محدودیت ها و عوامل مداخله گر :نکاتی که درهنگام  کار آزمایش پروتئین ادرار باید بدان توجه شود.
نتیجه مثبت پروتئین باید با نتیجه وزن مخصوص ادرار مورد ارزیابی قرار گیرد زیادی حجم ادرار (پلی اوری ) ممکن است با عث نتیجه منفی کاذب در تست پروتئین شود .( زیرا به میزان زیادی ادرار رقیق شده است ) همچنین وزن مخصوص خیلی بالا ( بیش از ۱٫۰۴۰) نشان دهنده وجود مواد حاجب اشعه در ادرار است که باعث مثبت شدن نتیجه پروتئین ادرار با اسید میشود .اگر به مواد حاجب اشعه در ادرار مشکوک باشیم به دلیل وزن مخصوص بالای ادرار یا در صورت عدم تطبیق نتیجه  تست اسید با پروتئین ادرار به روش نوار به رسوب ادرار باید توجه  شود زیرا داروها ( مثل پنی سیلین ) و مواد حاجب اشعه تشکیل کریستال میدهند . در حالیکه رسوب پروتئین آمورف ( بی شکل ) است .
اگر رسوب تشکیل شده باشد باید نتیجه پروتئین با نوار گزارش شود و اگر رسوب  آمورف باشد عدم تطبیق نوار
و اسید ناشی از پروتئین های دیگری به غیر از آلبومین ( مانند گلوبولین و بنز جونز و………….) میباشد که در این
صورت پیگیری های بعدی مثل الکتروفورز پروتئین لازم است .
نتیجه منفی کاذب در صورت قلیایی بودن زیاد ادرار (PH>9) بندرت مشاهده میشود زیرا معرف اسیدی توسـط
PHبالای نمونه خنثی میگردد و باعث خطا در اندازه گیری میشود .از آنجائیــــکه PH بالا در اثر مانــــدن زیاد
نمونه یا آلودگی با مواد قلیایی بوجود می آید نمونه ادرار مناسب نیست و باید تکرا رشود ولی باز هم اگر با یک
اسید  دیگر   PH=5شو د بعداً جواب اسید  سولفوسالیسیلیک درست میباشد .
ادرار شدیداً قلیایی (PH>8) جواب اسیدرا منفی کاذب  میکند . درموارد هماچوری جواب اسید ممکن است منفی
کاذب شود .آلـــودگی ظــــرف با آنتی سپتیک ( که احیاء کننده میباشند) مثــــل ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی  ،
بنز آلکونیوم  و مقادیر کم کلرهگزیدین ایجاد جواب منفی کاذب مینماید. فنازوپیریدین نیز در ادرار ایجاد منفی
کاذب میکند
۱۳- تفسیر ( علل تکرار):
الف) آلوده شدن محلول ساخته شده ب) تاریخ ساخت محلول گذشته باشد ج) محلول ساخته شده در هر مرحله کار و یا در مرحله منترل کیفی درست جواب ندهد د) رنگ و بو ، شفافیت محلول تغییر کند
۱۴- تفسیر ( علل تکرار):
۱-۱۴- مقدار نمونه کافی نباشد.
۲-۱۴- نمونه برچسب مشخصات کامل نداشته باشد
۳-۱۴- نمونه در ظروف مخصوص آزمایشگاه ارسال نشده باشد
۴-۱۴- نمونه بامواد دیگر آلوده شده باشد .
۱۵-رفرانس :
کتاب آزمایش ادرار همراه با تضمین کیفیت درآزمایشگاه تضمین کیفیت در آزمایشگاه تجریه ادرار مؤلفان : دکتر صدیقه شمس
دکتر فریده جلیلیان – دکتر محمود ظهوری نیا   چاپ ۱۳۸۱    فصل پنجم صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۶

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *