راهنماي انتخاب محيط هاي كشت براي نمونه هاي مختلف

راهنماي انتخاب محيط هاي كشت براي نمونه هاي مختلف

 محيط هاي كشت براي بازيابي باكتريهاي هوازي و بي هوازي اختياريمحيط هاي كشت براي بازيابي باكتريهاي بي هوازي
محیط
نمونه
BAP(blood agar plate)MAC(MacConkey agar) or EMB(eosin methylene blue)CBA(chocolate blood agar)BrothOtherBAP(blood agar plate)BBE(Bacteroides bile esculin agar)PEA(phenylethyl alcohol)
حفرات بدنBCB((blood culture bottles)

جهت حجمهای زیاد

مايعات
مايع مغزي نخاعيXXX

(برای نمونه های شانت)

مايع صفاقيXXXBCB(blood culture bottles)XXX
مايع جنبي؛ مايع پريكاردXXXBCBX
مايع سينوويالXXXBCB
زخم ها
آسپيرهXXXXXX
سوابXX 

جهت کشت بیهوازی توصیه نمیشود

بافتXXXXXXX
مجراي تنفسي
خلطXXX
گلوX
لاواژ برونشXXXCYE(charcoal yeast extract; for Legionella or Nocardia requests)
براش؛ شستشوهاXXXXXX
بينيX
ادراري تناسلي
واژينال/ ركتال جهت استرپتوكوكهاي گروه B (GBS)LIM(enrichment broth for Group B Streptococcus)Selective or chromogenic

GBS media

ساير مواردXXXGC media(Thayer–Martin or Martin–Lewis or other media enriched for recovery of N. gonorrhoeae)XXX
سرويكسGC media
پيشابراه/ آلت تناسلي مردGC media
ادرار
ادرار ميانيXXScreen; chromagar
آسپيره سوپراپوبيكXX
مدفوعXEB(enrichment broth)HE(Hektoen enteric agar) or XLD(xylose–lysine–deoxycholate agar) Campy(Campylobacter-selective medium)
چشمXXXX
گوش؛ آسپيره گوش ميانيXXX
كاتترهاي عروقيX

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.