رنگ آمیزی دانه های چربی

رنگ آمیزی دانه های چربی(Lipid Granules Stain):
در سیتوپلاسم برخی از باکتری ها قطرات چربی وجود دارد که میل ترکیبی با رنگ های محلول در چربی مانند سودان سیاه  را دارند. سودان سیاه قطرات چربی را سیاه رنگ می کند در حالی که پروتوپلاسم باکتری بی رنگ باقی می ماند. البته می توان آن را فوشین یا سافرانین رنگ نمود. قطرات چربی بیشتر از پلی بتاهیدروکسی بوتیرات یا بتاهیدروکسی بوتیریک اسید پلیمریزه، تشکیل شده است محتویات چربی باکتری ها در شرایط مختلف زندگی متغیر است و ممکن است به مواد یا انرژی مورد نیاز باکتری تبدیل شود.
در برخی از باسیلوس ها، سودوموناس ها، مخمرها و ازتوباکترها دانه چربی یافت می شود که ممکن است حدود ۳۰ درصد وزن باکتری را تشکیل دهد. این دانه ها اندکی به اسید و الکل مقاومند و اگر آنها را با روش تغییر یافته ذیل – نلسون (مخصوص رنگ آمیز اسپور) رنگ آمیزی کنیم مانند اسپورها رنگ قرمز را به خود می گیرند همچنین در رنگ آمیزی گرم نیز مانند اسپورها بی رنگ هستند و ممکن است مبتدیان آن را با اسپور اشتباه کنند اما در نظر داشته باشید که دانه های چربی از اسپور کوچک ترند و اغلب در هر باکتری بیش از یک دانه وجود دارد.
روش آزمایش سودان:
۱-    گسترشی از باکتری باسیلوس سوبتیلیس یا مخمر کاندیدا تهیه نمایید.
۲-    صبر کنید تا گسترش خشک شود سپس با حرارت ثابت کنید.
۳-    با محلول سودان سیاه به مدت ۱۰ دقیقه گسترش را بپوشانید و سپس با آب بشویید.
۴-     تکه ای کاغذ صافی را روی گسترش قرار دهید تا آب های باقیمانده را جذب کند.
۵-    به آرامی کاغذ صافی را برداشته چند قطره گزیلن روی گسترش بریزید تا نمایان شود.
۶-    لام را به آرامی با کاغذ خشک کن خشک کنید.
۷-    با سافرانین به مدت ۳۰ ثانیه گسترش را بپوشانید.
۸-    رنگ را خالی کنید و لام را با آب بشویید سپس صبر کنید تا لام خشک شود.
۹-    سپس با عدسی ۱۰۰ مشاهده نموده و مشاهدات خود را ترسیم نمایید.
    دانه های چربی به رنگ آبی تیره و سیتوپلاسم باکتری به رنگ قرمز مشاهده می شود.
    طرز تهیه محلول سودان سیاه: ۵۰ میلی لیتر استون را به ۵۰ میلی لیتر اتانول ۷۰ درصد افزوده  و سپس سودان سیاه را تا رسیدن به حد اشباغ در آن حل نمایید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.