محیط TSI

TSI= Triple Sugar Iron Agar:
محیط TSI محیطی افتراقی است و به دلیل این که به صورت هم زمان می توان چند واکنش را در آن سنجید کاربرد فراوانی در آزمایشگاه دارد. در این محیط سه قند گلوکز، لاکتوز و سوکروز با غلظت های نا برابر (غلظت لاکتوز و سوکروز ده برابر غلظت گلوکز است)، تایوسولفات سدیم، سیترات آمونیوم فریک، نمک های آهن و معرف فنل رد موجود می باشد. در این محیط چهار واکنش به طور هم زمان بررسی می شود: تولید گاز CO2، ایجاد گاز SH2، تخمیر قند های گلوکز و لاکتوز. این محیط به صورت butt-slant در لوله های آزمایش ریخته شده و قرمز رنگ است. روش کار به این گونه است که با استفاده از نیدل یک کلنی خالص از باکتری مورد نظر را برداشته، ابتدا تا حدود ۰٫۵ سانتی متری ته لوله را کشت داده و سپس سطح شیب دار محیط را کشت می دهیم.
محیط کلیگنر آیرون آگار KIA نیز وجود دارد که تنهاتفاوت آن باTSI عدم وجود  قند سوکروز می باشد.لذا در مواردی که واکنش بصورت A/A می باشد بیانگر تخمیر تنها لاکتوز می باشد.

روش بررسی و گزارش نتیجه ها:
الف- تولید H2S: باکتری با آزاد کردن سولفید از تایوسولفات سدیم در محیط اسیدی، آن را با فریک موجود در سیترات آمونیوم فریک واکنش داده و FeS یا سولفید آهن تولید می کند که این ترکیب محیط را سیاه رنگ می کند.
ب- تخمیر قندها: در این محیط پپتون به عنوان منبع پروتئین و سه قند گلوکز، لاکتوز و سوکروز وجود دارد.
باکتری گلوکز مثبت: در این مورد گلوکز در تمام محیط تخمیر شده و اسید ایجاد می کند اما از آن جایی که غلظت پپتون در محیط نسبت به گلوکز بیشتر بوده و در سطح محیط یعنی مکانی که در معرض اکسیژن قرار دارد پپتون اکسیده شده و قلیا ایجاد می کند. این قلیا می تواند اسید تولید شده در اثر تخمیر گلوکز را خنثی کرده و در نتیجه رنگ محیط در سطح قرمز باقی مانده و در عمق زرد می شود. به این واکنش اسید/باز (Alk/ Acid)  گفته می شود.
باکتری لاکتوز مثبت: در این حالت در اثر تخمیر لاکتوز مقدار زیادی اسید تولید شده که می تواند قلیای تولید شده در اثر اکسیداسیون پپتون را خنثی و حتی اسیدی کند و در نتیجه تمام محیط زرد رنگ می شود. این واکنش اسید/اسید (Acid/Acid) گزارش می شود.
–باکتری لاکتوز منفی/گلوکز منفی: در این حالت به دلیل این که اسیدی تولید نمی شود محیط قرمز رنگ باقی مانده و گزارش به صورت  Alk/Alk خواهد بود.
پ- تولید گاز CO2: به دلیل تولید فراوان گاز، محیط از ته لوله فاصله گرفته و یا در داخل محیط ترک یا حباب هوا دیده می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.