کلستریدیوم پرفرنژس (آزمایش های تشخیصی)

کلستریدیوم پرفرنژس یا باسیل ولشای عامل اصلی بیماری گانگرن گازی است. این باکتری بدون حرکت، دارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به انتها می باشد.
نمونه مناسب برای تشخیص:
ترشحات عمقی ضایعات بافتی یا بیوپسی از بافت های نگروزه است.

تشخیص ازمایشگاهی:
بررسی میکروسکوپی: نمونه ها با سواب برداشته میشود و پس از رنگ امیزی گرم باسیل های درشت گرم مثبت با دو انتهای گرد شبیه واگن قطار به صورت موازی مشاهده می گردد. دارای یک اسپور بیضی شکل مرکزی یا نزدیک انتها

کشت: نمونه را در محیط اگار خوندار و تایو گلیکولات میتوان کشت داد. پس از ۲۴ساعت در شرایط هوازی ان را بررسی میکنیم که در اگار خوندار ایجاد همولیز دوگانه میکند. همولیز بتا در داخل و الفا در خارج.
محیط کشت های اختصاصی:

تست های تشخیصی:
آزمون بررسی ترشح لسیتیناز
تست نگلر ( ممانعت از الفا لسیتیناز)
تخمیر طوفانی در شیر

تست ترشح لسیتیناز
از این تست برای شناسایی کلستریدیوم پرفرنژس و بعضی از کلستریدیوم های دیگر که توانایی ترشح لسیتیناز را دارند می توان استفاده کرد.

مکانیسم عمل: لسیتیناز باکتری قادر است که لسیتین( ماده طبیعی در زرده تخم مرغ) را به دی گلسیرید های نامحلول تبدیل کند که منجر به تولید هاله ای سفید تا مات در اطراف کلنی در محیط کشت حاوی لسیتین شود.

روش کار: یک کلنی خالص را روی محیط کشت آگار زرده تخم مرغ(egg yolk medium) ( آگار خوندار با ده درصد زرده تخم مرغ) منتقل کنید.
پلیت را به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت انکوبه کنید.
پلیت ها از نظر  کلنی هایی با هاله ای از رسوب سفید رنگ بررسی میشوند.

 تست نگلر یا ممانعت از آلفا لسیتیناز
روش کار: از محیط کشت (EYA) که پست قبل گفتیم استفاده میشود. به وسیله سواب کلنی را در سطح پلیت کشت داده،نیمی از سطح محیط کشت شده را با آنتی توکسین الفا لسیتیناز بپوشانید.
در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد در شرایط بی هوازی به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت نگه داری کنید.
در نیمه فاقد ضد سم اطراف کلنی ها هاله کدری مشاهده میشود ولی در نیمه دیگر که آنتی توکسین آلفا لسیتیناز وجود دارد هاله موجود نیست که بعلت آنتی توکسین می باشد.
تست نگلر
تست لسیتیناز  در کلستریدیوم باراتی، کلستریدیوم بایفرمنتاس و کلستریدیوم سوردلی نیز مثبت است به همین دلیل نمیتواند تعیین کننده قطعی کلستریدیوم پرفرنژس باشد و باید برای تشخیص قطعی ترشح آلفا لسیتیناز توسط تست نگلر بررسی شود.

تست تخمیر طوفانی در شیر
روش کار:
مقداری از کلنی کلستریدیوم پرفرنژس را در لوله ازمایش حاوی شیر تلقیح کرده و سپس برای ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد در شرایط بی هوازی قرار دهید.
شیر همراه با تولید گاز و تغییر شکلی با نمای طوفانی منعقد می شود.
کلستریدیوم پرفرنژس دارای reverse camp مثبت است و در شرایط آزمایشگاهی اسپور تولید نمیکند.

تخمیر طوفانی شیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.