جداسازی پسماندهای عادی از پسماندهای آزمایشگاهی آلوده

آیا پسماندهای عادی و غیر آلوده، از پسماندهای آزمایشگاهی آلوده در مبدا تولید جدا می شود؟

برای جداسازی پسماندهای آلوده و غیر آلوده در آزمایشگاه موارد ذیل بایستی رعایت شود:

تهیه سطل های زباله درب دار
مشخص نمودن سطل ها تحت عنوان پسماند آلوده و پسماند غیرآلوده
قرار دادن کیسه زباله زرد در داخل سطل زباله درب دار، که با عنوان پسماند آلوده مشخص گردیده است.
قرار دادن کیسه زباله مشکی در داخل سطل زباله درب دار، که تحت عنوان پسماند غیر آلوده مشخص شده است .
قرار دادن ظرف حاوی ماده ضدعفونی کننده مناسب (مثلا مایع سفید کننده خانگی ده درصد، به شرط دارا بودن پنج درصد کلر فعال آزاد) بر روی میزهای کار آزمایشگاه جهت جمع آوری موارد و مواد آلوده، به غیر از سر سمپلر و لوازم یا مواد تیز و برنده.
قرار دادن سیفتی باکس در محل نمونه گیری و بخش های فنی آزمایشگاه، جهت جمع آوری سر سمپلر های استفاده شده و اجسام تیز و برنده همانند لام ولامل.
جمع اوری سیفتی باکس هایی که دو سوم حجم آنها پر شده است و سترون سازی آنها طی فرآیند اتوکلاو کردن در دمای ۱۲۱ درجه، به مدت حداقل ۲۰ دقیقه.
جمع آوری و سترون سازی موارد آلوده و اتوکلاو کردن آن طی قرار دان آنها در کیسه های مقاوم به حرارت اتوکلاو و مطابق با شرایط بند فوق.
جمع آوری تمام موارد سترون شده در یک محل خاص و حمل آن تا تحویل به پیمانکار دفع پسماند عفونی، به نحوی که کیسه ها در حین حمل پاره نشوند.
جمع آوری زباله های عادی و غیرآلوده و دفع آن به روش دفع زباله معمولی.

توجه: نمونه های استول در کیسه های زرد جمع آوری شده و توسط پیمانکار دفع پسماند، نسبت به امحا آن اقدام می گررد.