تشخیص آزمایشگاهی سالک

روش نمونه برداری از ضایعات مشکوک به سالک و بررسی میکروسکپی :

–       لبه های ملتهب ومتورم ضایعه مهم ترین قسمتی است که بیشترین تراکم آماستیگوت ها را دارند. نکته مهم آنکه هر چه نمونه بیشتری از بافت برداشت شود احتمال مشاهده انگل درنمونه بیشتر است. ازآنجایی که ضایعات پوستی ممکن است دچارعفونت های ثانویه باکتریایی و یا قارچی شده باشند، لازم است محلی از ضایعه را که قصد برداشت نمونه از آن وجود دارد، کاملاً  تمیز نموده و اگر لازم باشد چندین مرتبه با پنبه الکل (اتانل ۷۰ درصد) ضد عفونی گردد( شکل شماره ۴) .

    روش صحیح  نمونه برداری و رنگ آمیزی به شرح  زیر است:

۱-      رعایت اصول ایمنی در هنگام نمونه گیری ونیز استفاده از وسایل حفاظتی مانند دستکش وغیره

۲-      حذف کبره های روی ضایعه و هر گونه چرک روی آن

۳-      انتخاب محل مناسب برای نمونه برداری شامل لبه خارجی قسمت متورم و ملتهب ضایعه پوستی و اجتناب از نمونه برداری از محل های باز و زخمی ضایعه.

۴-      استفاده ازاتانول ۷۰ درصد برای استریل کردن وشستشوی ضایعه ( قبل ازنمونه برداری باید صبر کرد که الکل خشک شود)

۵-      توجه به عدم استفاده از موادی مانند مرکورکوروم (ترکیبات جیوه)  در محل ضایعه( زیرا ممکن است باعث تغییر شکل    آنها شود). درصورت استفاده ازترکیبات ید دار برای ضدعفونی ضایعه،  قبل ازنمونه برداری محل ضایعه بایستی به کمک پنبه آغشته به الکل ،  ازاین ماده پاک شود.

۶-      محلی از ضایعه که برای نمونه برداری در نظر گرفته می شود بایستی توسط دو انگشت شست و سبابه محکم گرفته شده و ثابت گردد.

۷-      با استفاده از واکسینواستیل استریل  (یا لانستی که اطراف آن بریده و باریک شده باشد) و یا یک اسکالپل استریل نوک باریک (کند شده)،  شکافی به عمق یک میلی متر درمنطقه گرفته شده با انگشتان ایجاد گردد.

۸-      توسط وسایل فوق ازعمق محل شکافته شده به طرف سطح ومرکزضایعه چند خراش (برای برداشت مقدارمناسب بافت و خونابه)  داده شود.

۹-      وسیله نمونه گیری را بیرون آورده واز ترشحات حاصله برروی لام گسترش تهیه شود و مشخصات بیمار با قلم الماس روی لام حک گردد. (درصورت نیاز به کشت، در کنار شعله ابتدا نمونه به محیط کشت منتقل شود)

–       روش رنگ آمیزی گیمسا:

رنگ گیمسا بصورت محلول تجارتی غلیظ به فروش می رسد. این ماده قبل ازاستفاده باید مورد کنترل کیفیت قرار گیرد. بطور معمول اگر گلبول های سفید و قرمز خون با کیفیت مطلوب رنگ پذیری داشته باشند، رنگ گیمسابرای رنگ پذیری انگل نیزمناسب است.

روش رنگ آمیزی :

۱- باید گسترش تهیه شده بدون استفاده از شعله و در هوای اتاق خشک شود.

۲- متانول، به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه قبل از رنگ آمیزی  روی گسترش ریخته شود .

۳- گسترش در مجاورت هوا خشک شود.

۴- با توجه به نوع گیمسا آنرا به نسبت ۱ به ۱۰با آب با pH  تنظیم شده ۲/۷  رقیق  شود ( اگر رنگ رسوب کندباید با کاغذ صافی صاف شود)

۵-  لام  را روی پل رنگ آمیزی قرار داده و به مدت ۳۰ دقیقه برروی آن محلول گیمسا ی رقیق شده ریخته می شود ویا لام را در ظرف محتوی رنگ  با همین مدت زمان قرار می دهیم ( باید توجه داشت که در ارتباط با رقت محلول رنگ آمیزی و نوع آن، مدت  ۲۰ تا ۳۰ دقیقه برای رنگ آمیزی لازم است و هر آزمایشگاه بایستی در حین اجرای برنامه کنترل کیفیت مدت زمان مطلوب را نیزجهت رنگ مورد استفاده، ازقبل بدست آورد)

۶- لام برای مدت کوتاهی در آب با pH تنظیم شده ۲/۷ فرو برده شده به سرعت خارج شود و در هوا خشک گردد.

گزارش نتایج :

 لام ( با استفاده ازعدسی چشمی ۱۰ و عدسی شیئی ۱۰۰ و روغن ایمرسیون و بدون استفاده از لامل) درزیر میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار می گیرد، تشخیص مثبت، شامل دیدن انگل لیشمانیا بطورواضح می باشد (شکل شماره ۵ ). درهرلام تا زمان مشاهده جسم لیشمن باید حداقل ۳۰ شان مناسب که دارای سلول های ماکروفاژ باشد، بررسی گردد تا شانس مشاهده انگل بیشترشود ودرصورت منفی بودن نمونه، لام دوم و یا سوم مورد بررسی قرارگیرد، شایان ذکراست که درصورت مشاهده گلبول قرمز فراوان و ندیدن جسم لیشمن، این نمونه مناسب ارزیابی نبوده و نمونه جدید عاری از خون و  حاوی ماکروفاژ بایستی تهیه شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.