کیلوماستیکس مسنیلی

کیلوماستیکس مسنیلی Chilomastix mesnili بر اساس اکثر اطلاعات موجود ،کیلو ماستیکس برای انسان بیماریزا نیست .
با این وجود باید این انگل را از ژیاردیا و سایر تاژکدارانی که گاهی در نمونه مدفوع یافت می شوند تمیز داد .

شکل انگل کیلوماستیکس مسنیلی

تروفوزوییت های کیلو ماتیکس مسنیلی کشیده هستند و به تدریج به طرف انتهای خلفی باریک می شوند .

طول آنها ۱۰ تا ۲۰ میکرون است و در قسمت قدامی یا انتهای پهن بدن سه تاژک وجود دارد که به کمک آنها تک یاخته به صورت جهت دار حرکت می نمایند.

در نمونه های تازه تاژک ها و شیاری که به صورت مارپیچ در طول بدن قرار دارد به آسانی تشخیص داده می شوند.

تروفوزوییت رنگ شده به واسطه وجود یک هسته منفرد در نزدیکی مبدا تازک های قدامی سیتوستوم و یک تازک کوتاه که در داخل ناحیه سیتوستومی به طرف خلفی پیشرفته است مشخص میگردد .

مشخص ترین رشته،رشته نازک سیتوستومی رشته نازکی است که به دور سیتوستوم و به طرف عقب انحنا یافته و منظره ای شبیه به عصای چوپانی را ایجاد کرده است .

سه عدد تاژک ندرتا به طور مشخص رنگ میگرند کروماتین هسته ای ممکن است به شکل دانه هایی نمایان شده و یا صفحاتی را بر روی غشای هسته تشکیل دهد برخی مواقع یک کاریوزوم مرکزی و یا درو از مرکز مشاهده می شود .

طول کیست های کیلو ماستیکس از ۶ تا ۱۰ میکرون و عرض آن تا حدودی کمتر است.

 

کیست کیلوماستیکس مسنیلى

در قطب قدامی کیست یک برآمدگی نوک پستان وجود دارد که به آن شکل لیمویی خاصی می بخشد که در هیچ یک از دیگر تک یاخته گان روده ای مشاهده نمی شود .

در گسترش های رنگ آمیزی شده ممکن است یک هسته بزرگ منفرد به همراه کروماتینی که غالبا متراکم است و به صورت یک کاریوزوم بزرگ مرکزی به نظر می رسد تشخیص داده شود.

معمولا رشته های نازک سیتوستومی خمیده کاملا مشخص هستند در نمونه هایی که به خوبی با هماتوکسیلین رنگ آمیزی شده اند می توان تاژک رکوران را در حدفاصل سیتوپلاسم و دیواره کیستی در انتهای قدامی بدن تک یاخته مشاهده کرد .

چرخه زندگی کیلوماستیکس مسنیلی

تک میزبانه است و دارای دو مرحله تروفوزوئیت و کیست می باشد.

انگل هم سفره و بی آزار روده بزرگ بویژه روده کور انسان است و از باکتری های روده تغذیه می کند.

مخزن آن میمون، موش، خرگوش، بز و ماهی ها می باشند.

گونه انسانی مسنیلی نام دارد.

تشخیص کیلوماستیکس مسنیلی

آزمایش مدفوع جهت مشاهده تروفوزوئیت در نمونه های آبکی و شل و یا کیست در نمونه های شل و قوام دار است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.