Peracetic acid پراستیک اسید

اسید پراستیک به عنوان یک اسپری موثر برای استریل کردن فضاهای بسته مانند ایزولاتورها و کابینت‌های دارای خطر زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مخلوط اکساید ئیدروژن و اسید پراستیک به عنوان استریل کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما آن‌ها به زمان طولانی تماس برای تاثیر کامل نیاز دارند و تا حدی برای فلزات نرم خورنده می‌باشند.

Peracetic acid

به علت بوی پراستیک اسید و خاصیت بالقوه سمی بودن برای کارکنان، همه فرمولاسیون‌های حاوی این ماده باید با احتیاط مورد استفاده قرار بگیرد.