PH سنج

pH سـنـــج (power of hydrogen) یـــک دسـتـگــاه الکترونیکی، به منظور اندازه گیری  pH(اسیدیته یا ‌قلیـایـی) یک مایع است.  هر چند گاهی اوقات از پروب های مخصوصی، برای اندازه گیری pH مواد نیمه جامد نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

فیزیولوژی
اندازه گیری هورمون محرکه فولیکولی (FSH) به عنوان تست تشخیص یائسگی مطرح بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد استفاده از  pH واژن می تواند به تشخیص یائسگی کمک کند که روشی آسان، غیرتهاجمی و ارزان است.

چگونه کار می کند؟
اکثر اندازه گیری های PH در آزمایشگاه با استفاده از PH مـتــر، بــه وسـیلـه یـک مـدار الکتـریکـی انجـام می‌شود. این مدار از یک الکترود شیشه ای و یک الکترود مرجع خارجی و یک ولت متر که پتانسیل الـکـتـریـکـی را در مـدار ثبت می کند، تشکیل شده است.  الکترود شیشه ای از یک سیم حامل جریان تشکیل شده است که در داخل یک محلول که PH مشخص دارد فرو برده شود. یک روش شیمیایی نیز بـرای تـعـیـیـن PH مورد استفاده قرار می گیرد، این روش با   افزودن یک قطره از یک اندیکاتور اسید – باز بـه نـمـونـه انجام می شود.کاغذهای PH اندیکاتور مناسب برای این کار وجود دارند. یک قطره از نمونه روی کاغذ PH قرار داده می شود و  این ترتیب رنگ مورد نظر مشاهده می شود.

در چه مواردی به کار می رود؟
آی. پــی. ال، مــانـنـد لیـزر در درمـان ضـایعـات و بیماری‌های پوستی، همچون درمان موهای زائد، درمـــان واریــس‌هــای صــورت و انــدام‌هــا، درمــان خال‌های غول آسا و مادرزادی و مهم تر از همه به منظور جوان‌سازی پوست به کار گرفته‌ می شود و به لحاظ ویژگی‌های مطلوب، همچون نداشتن درد و نبـود هیـچ عارضه‌برای پوست، مورد استقبال و تـوجـه پـزشکـان فعـال در حوزه‌ی لیزر قرار گرفته است.

کالیبره کردن PH سنج
قبل از استفاده از دستگاه PH سنج باید دستگاه کالیبره شود. محلول های بافری با PH های معلوم بـرای چـنـیـن کـاری مـنـاسـب هـستند. ابتدا دستگاه PHسنج را روشن کرده و سپس الکترود آن با آب مقطر شستشو داده می شود.آن را تکان داده تا خشک شود. سپس آن را درون بشری که حاوی محلول بافری با PH برابر ۷ است قرار داده و آن قدر صبر کرده تا عدد روی صفحه نمایش ثابت شود. الکترود را با آب مقطر شستشو داده و به خوبی آن را تکان داده تا آب آن گرفته شود. بعد داخل محلول بافر با PH برابر ۴ قرار داده تا PH متر به حالت ثبات قرار گیرد. کالیبره کردن دستگاه از طریق اندازه گیری در PH اسـتـانـدارد ۷ کـنـترل می شود. برای انجام این کار الـکـتـرود بـایـد در داخل محلول قرار گیرد. در این مرحله PH سنج آماده است.

مزایا و ویژگی های اصلی دستگاه
Wایــده ال بــرای کـنـتــرل کیفیـت و کـاربـردهـای آزمایشگاهی
Xنمایش همزمان  pHو قابلیت هدایت
Yصفحه نمایش به همراه منوی شروع عملکرد
Zنــگــــارنـــده داده بـــا عـمـلـکـــرد ذخـیـــره/چـــاپ اتوماتیک
ُ‌کالیبراسیون دستی یا اتوماتیک
[دو کانال مستقیم ( برای مثال  pHو /یا قابلیت رسانش)
ّ خروجی های آنالوگ mV (1 به ازای هر رقم) و نیز اعلام خطر
ً‌قابلیت نصب بر روی دیوار
دسـتـگـاه  pHسـنـج مـدل بـرای انجام تست های مـــــربـــــوط بـــــه آب و نـــیـــــز اســـتــفــــاده در تــمــــامــــی آزمایشگاه‌هایی که نیاز به انجام آنالیزهای  pHو نیز رسـانـش دارند، طراحی شده است. از مزایای این سـیـسـتــم مــی‌تــوان انـعـطـاف پـذیـری و نـیـز فـضـای کوچکی که برای اندازه گیری این دو پارامتر مورد استفـاده قـرار مـی‌گیرد، اشاره کرد. صفحه نمایش  LCDبا سیستم روشنایی از پشت با قابلیت وضوح بالا از ۵   اسکرین کنترل شده مجزا تشکیل شده که هـر یـک دارای کلیـدهـای کنتـرلـی مختص به خود هستنـد. در ضمـن، منـوی شـروع امکـان دستـرسی ســـریـــع و آســـان را بـــه تـنـــوع وسـیـعـــی از ابـــزارهــا میسرساخته و اندازه گیری میزان  pHو نیز رسانش را تسهیل و تسریع می کند.
کالیبراسیون کانال های  pHو رسانش به صورت خودکار و با انتخاب از بین کالیبراسیون های ۱، ۲ یا ۳ نقطه ای در هر مورد صورت می گیرد.
سیستم ثبت کننده داده می تواند حداکثر تا ۲۵۰ داده مربوط به قرائت میزان  pH  ‌و نیز رسانش را بر اساس آن که سیگنال های دوره ای به صورت دستی یا خودکار باشند، ذخیره کند. این نتایج ثبت شده می‌توانند به حافظه داخلی یا از طریق پورت سریال  ۲۳۲RSبه پرینتر انتخابی ارسال شوند‌.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *