سیکل های هورمونی زنان

چرخه هورمونی زنان،سیکل عادت ماهیانه،سیکل قاعدگی،چرخه قاعدگی،مراحل ترشح هورمون های زنانه و نزدیکی و بچه دار شدن،چرخه تخمدان و هورمون های زنانه،باردار شدن در زمان مناسب،ترشح هورمون های زنانه

در طی نیمه اول دوره ماهیانه، تنها هورمون تخمدانی که بیشتر ترشح می شود هورمون استروژن است ولی در نیمه دوم سیکل قاعدگی هر دو هورمون استروژن و پروژسترون ترشح می شود. استروژن موجب ضخامت آندومتر می شود و عمق و پیچیدگی غدد آندومتر به شدت افزایش می یابد و غدد اندومتری شروع به ترشح ماده تغذیه ای می کند که می تواند توسط تخمک بارور شده، قبل از لانه گزینی مصرف شود. اگر تخمک بارور شود و شروع به تقسیم کند، هورمون خاصی ترشح می کند که HCG نام دارد و توسط توده سلولی در حال رشد(جنین) ترشح می شود و این هورمون جسم زرد را تحریک کرده و باعث می شود هورمون استروژن و پروژسترون توسط جسم زرد ادامه یابد و در این حالت حاملگی شروع می شود.

اما اگر تخمک بارور نشود جسم زرد پسرفت می کند و تولید هورمون های استروژن و پروژسترون کمی کاهش می یابد و زمانی که این هورمون ها ناگهانی کاهش می یابد عروق خونی آندومتر دچار اسپاسم شده و اکثر بافت های آندومتر از بین میروند و خونریزی اتفاق می افتد و طول مدت خونریزی ۳ الی ۵ روز است و سپس مجددأهورمون ها شروع به ترشح شده و در این روند هر ماه آندومتر رحم نوسازی می شود.

مدت سیکل ماهیانه

طول مدت سیکل ماهیانه در افراد مختلف متفاوت است. اکثریت زنان در فاصله ۲۸ تا ۳۰ روز یک بار خونریزی ماهیانه دارند و اینگونه زنان دارای سیکل های منظمی هستند و مشخص کردن زمان تخمک گذاری در این افراد راحت تر است البته گاهی زنان دوره های کوتاه ۲۱ روزه دارند و گاهی دوره های طولانی مدت ۴۰ روز به بالا دارند که ممکن است سیستم بدن آنها به شکل طبیعی به این صورت باشد که مشکلی در باروری بوجود نخواهد آورد.
۱- چرخه ی تخمدان دارای دو مرحله است: مرحله ی فولیکولی و مرحله ی لوئتال

۲- مرحله ی فولیکولی از شروع بلوغ یک تخمک تا تخمک گذاری است.(از روز۱ تا روز ۱۴ چرخه ی جنسی )

۳- مرحله ی لوتئال از تخمک گذاری تا شروع قاعدگی بعدی است.(از روز  ۱۴ تا روز ۲۸ چرخه ی جنسی)

۴- هفت روز اول مرحله ی فولیکولی را قاعدگی گویند.

۵- مرحله ی فولیکولی نشان دهنده ی شروع چرخه ی تخمدان است.

۶- مرحله ی فولیکولی زمانی آغاز می شود که هیپوفیز پیشین هورمون LH و هورمون FSH را به جریان خون ترشح می کند.

۷-  LH و FSH هردو سبب تولید وترشح هورمون استروژن از یکی از فولیکول ها می شوند.

۸- تخمک گذاری معمولاً در روز چهاردهم صورت می گیرد.

۹-  در روز بیست ویکم، جسم زرد بزرگترین اندازه ی خود را دارد.

۱۰- درپاسخ به افزایش ترشح استروژن از فولیکول های در حالت بلوغ ترشحLH افزایش می یابد.

۱۱- حداکثر میزان LH سبب می شود گامت ها، اولین تقسیم میوزی خود را کامل کنند و فولیکول وتخمدان پاره شود و تخمک گذاری رخ دهد.

۱۲- بعد از تخمک گذاری LH سبب می شود سلول های فولیکولی که پاره شده اند رشد کنند و توده ای به نام جسم زرد را تشکیل دهند.

۱۳- LH سبب ترشح استروژن ویک هورمون جنسی دیگر به نام پروژسترون از جسم زرد می شود.

۱۴- هورمون اصلی جسم زرد پروژسترون است.

۱۵- استروژن وپروژسترون سبب ایجاد یک مکانیسم خود تنظیمی منفی می شوند که ترشح LH و FSH را مهار می کند. این خود تنظیمی منفی، از ایجاد فولیکول های جدید در مرحله ی لوتئال جلوگیری می کند.

۱۶- تخمکی که از فولیکول آزاد می شود تنها میوز۱ خود را کامل کرده است(هاپلوئید و دوکروماتیدی است) و میوز۲ خود را درون لوله ی فالوپ انجام می دهد بنابراین  دومین گویچه ی قطبی که از سیتوکینز نابرابر تخمک به وجود می آید در لوله ی فالوپ تشکیل می شود.

۱۷-  دیواره ی رحم قبل از تخمک گذاری تحت تاثیر هورمون های استروژن و شروع به ضخیم شدن وپرخون شدن می کند، این موضوع در مرحله ی لوتئال با اثر هورمون های استروژن وپروژسترون ادامه می یابد و در نهایت در پایان چرخه به علت کاهش هورمون های استروژن وپروژسترون دیواره ی رحم ریزش پیدا می کند.

۱۸- حداکثر مقدار LH و FSH: روز۱۳

۱۹- حداکثر میزان استروژن: روزهای ۱۱ الی ۱۳

۲۰- حداکثر اندازه  فولیکول: روزهای ۱۱ الی ۱۳

۲۱- حداکثر اندازه  جسم زرد: روزهای ۲۱ الی ۲۴

۲۲- حداکثر میزان پروژسترون: روزهای ۲۱ الی ۲۴

۲۳- در فاصله ی بین روز های ۱۴ تا ۲۱ چرخه ی جنسی زنان ضخامت دیواره رحم رو به افزایش است.

۲۴- در فاصله ی بین روز های ۱۴ تا ۲۱ چرخه ی جنسی زنان غلظت هورمون های استروژن وپروژسترون رو به افزایش است.

۲۵- در فاصله ی بین روز های ۱۴ تا ۲۱ چرخه ی جنسی زنان غلظت هورمون های LH و FSH رو به کاهش است.

۲۶- سلو ل های فولیکولی و جسم زرد دیپلوئید هستند وجزء سلول های سوماتیک به شمار می روند وبا تقسیم میتوز تکثیر می یابند وجزء غدد درون ریز محسوب می شوند.

نظرات بسته شده است.