Sop چیست؟روش استاندارد آزمایش

sop یا (standard operating procedures ) به معنای روش استاندارد آزمایش می باشد که در هر آزمایشگاه برای انجام بهینه آزمایشها و جلوگیری از ایجاد خطا اجرا می گردد.
این دستورالعمل شامل نام روش اصول و اهمیت بالینی آزمایش ، مشخصات نمونه ، مواد مورد نیاز ، روش اجرای آزمایش ،تعیین طیف
نرمال مقادیر برای انسان های سالم و با توجه به متغیر های مختلف مانند سن ، جنس و….
sop باعث می شود که کارکنان آزمایشگاه آشنایی کاملی نسبت به آزمایشی که انجام میدهند داشته باشند و آزمایش به روش استاندارد و اخرین اطلاعات موجود انجام شود.

SOP مدرکی است که چگونگی انجام یک فعالیت را تشریح مینماید و به منظور یکسان سازی آن در آزمایشگاه ساختار و قالبی ثابت دارد . به عبارتی SOP دستورالعمل ها و راهنما های قدم به قدم برای انجام یک فعالیت مشخص میباشند .

SOP ها باید مشخصات ذیل را داشته باشند
۱- واضح و شفاف باشند
۲-دقیق و حاوی تمامی مراحل اجرایی باشند
۳-برای استفاده از سوی کاربران مناسب باشند و راحتی را برایشان در پی داشته باشد
۴- صریح باشند
۵-صحیح و درست باشند
۶-به روز باشند
۷-مسیر روشن و مناسبی را برای مورد آزمون قرار دادن تکنیک ها و روش های موجود ، ترتیب دهند
۸-آنچه در یک آزمایشگاه انجام میگیرد را به تمامی بخش های آزمایشگاهی و پرسنل انتقال دهند و به آگاهی آنان برسانند
۹-پایه و اساسی برای آموزش محسوب شوند
۱۰-به سادگی از سوی پرسنل درک شوند
۱۱-از سوی مدیریت و مسئولین مرتبط ، مورد تایید قرار گیرند

نظرات بسته شده است.