کنترل کیفی اسپکتروفتومتر

نحوه انجام و دستورالعمل کنترل کیفی و استانداردسازی اسپکتروفوتومتر در آزمایشگاه

آزمون رانش فوتومتری

یکی از منابع اصلی خطا در اسپکتروفوتومتری ، که به علت فرسودگی شدید منبع نوری رخ میدهد عدم پایداری مقدار جذب خوانش شده در طول زمان می باشد.

برای بررسی ابتدا دستگاه را با درابکین صفر نموده و پس از ریختن محلول سیان مت هموگلوبین در کووت و بستن درب آن با پارافیلم ، جذب نوری این محلول هر ۵ تا ۱۵ دقیقه یکبار ( بمدت یک ساعت ) قرائت میگردد.

حداکثر تغییر مجاز در جذب های نوری قرائت شده طی این مدت
(  ۰٫۰۰۵ + – ) می باشد.
بعنوان مثال اگر جذب محلولی در ابتدا ۱٫۲۵۹ باشد در مدت یکساعت میتواند در محدوده ۰٫۰۰۵ + – ۱٫۲۵۹  تغییر نماید.

 

نورهای ناخواسته stray light

نورهایی هستند که غیر از نور عبور داده شده از منوکروماتور ، به نمونه تابیده میشوند

برای اینکار محلولی که نور را به طور کامل جذب میکند مثل استن یا نیتریت سدیم در طول موج های خاص در مسیر عبور نور قرار داده میشود. در این حالت میبایست ۰% ( جذب بی نهایت و غیر قابل خوانش ) باشد زیرا نور از محلول عبور نکرده و به دتکتور نمی رسد.

برای بررسی انوار ناخواسته محلول آبی ۵۰ گرم در لیتر سدیم نیتریت تهیه و در مقابل بلانک آب مقطر در طول موج ۳۰۰ تا ۳۸۵ نانومتر خوانش میشود . ترانس میتانس می باید ۰% =T باشد.

 

صحت طول موج

ارزیابی صحت طول موج به منظور ارزیابی ادعای سیستم در تاباندن طول موجی است که دستگاه برای آن تنظیم شده است

راحت ترین و قابل دسترس ترین روش برای اسپکتروفوتومتر هایی که با نور مرئی کار میکنند ، استفاده از محلول سیان مت هموگلوبین ( ۲۰ میکرولیتر خون و ۵ میلی لیتر درابکین )  بوده که دارای حداکثر جذب نوری در طول موج ۵۴۰ نانومتر است.

ابتدا با محلول درابکین به عنوان بلانک دستگاه را صفر کرده و سپس جذب نوری نمونه در طول موج ۵۳۰ ، ۵۳۵ ، ۵۴۰ ، ۵۴۵ و ۵۵۰ نانومتر قرائت میگردد. ( لازم بذکر است پس از هر تغییر طول موج ، باید جذب نوری دستگاه با محلول بلانک صفر گردد. )

بر اساس طول موج و میزان جذب یک منحنی رسم میگردد که در صورت وجود صحت طول موج ، حداکثر جذب نوری را در ۵۴۰ نانومتر نشان خواهد داد.

بررسی صحت طول موج با استفاده از روش گفته شده برای فوتومتر امکان پذیر نمی باشد . این بررسی میبایست با استفاده از محلولها یا فیلترهای مناسب و توسط شرکت های پشتیبان انجام گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.