آزمایش بررسی قوانین نیوتن و مقایسه روابط دینامیک و سینما تیک

نام آزمايش : بررسی حرکت
هدف آزمایش : بررسی قوانین نیوتن و مقایسه روابط دینامیک و سینما تیک
اعضاي گروه  آقايان :

هدف این آزمایش بررسی روابط دینامیک و سینماتیک و مقایسه آنهاست . قانون دوم نیوتن با F=ma   بیان می شود در این رابطه F  برآیند تمام نیروهای وارد بر جسم است و شتاب حرکت از a=F/m  بررسی می شود . با استفاده از روابط سینماتیکی½ atˆ2 + v0t x1= نیز  v0  و a  را ÷یدا می کنیم و با شتاب بدست آمده از روابط دینامیکی مقایسه می کنیم .
وسايل لازم براي آزمايش :
1-    پمپ هوا
2-    ریل هوا
3-    زمان سنج
4-    ترازو و وزنه
5-    حس گر نوری دو شاخه دو عدد
6-    نگهدارنده وزنه
7-    سره
8-    قرقره پایه دار
9-    وزنه های شیار دار

الف ) ابتدا حرکت شتابدار با سرعت اولیه را بررسی می کنیم پمپ هوا را  روشن کرده و تا رسیدن به فشار هوای کافی سره را نگه می داریم زمان سنج را روی mode 2  تنظیم کرده و سره را رها می کنیم ابتدا برای فاصله 3/0و …

متن کامل در زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.