آزمایش تعیین ضریب انبساط حجمی مایعات

هدف: تعیین ضریب انبساط حجمی مایعات.
ابزار و مواد لازم:
بشر، گیره، پیکنومتر، ترمومتر، همزن، ترازو، چراغ گاز، توری نسوز و سه پایه، آب
تئوری آزمایش :
یک سیال خواص متعددی دارد از جمله لزجت، جرم، وزن و متغییر های غلظت، درجه حرارت و متغییرهای ترمودینامیکی، فشار، فشار بخار، کشش سطحی موئینگی و … که ضریب انبساط حجمی نیز متاثراز این جمله خواص است.
اثر فشار بر حجم مایعات:
فشار در یک نقطه از تقسیم نیروی عمودی وارد بر سطح که در سیال تعریف شده است یا سطح صفحه ای که سیال در تماس با آن است بدست می آید. بعبارتی فشار در یک نقطه نسبت نیروی عمودی به مساحت سطحی که به سمت یک نقطه ی بسیار کوچک میل می کند است. مایعات معمولا نمی توانند تنش های کششی (یا فشاری) را تحمل کنند زیرا مایع تبخیر خواهد شد. مایعات اغلب نی توانند فشار یا نیروی تراکمی قابل توجهی را تحمل کنند، در حالی که چگالی آنها تغییر نمی کند یا تغییر اندکی دارد. با این حال هیچ رابطه عمومی میان فشار و چگالی یک مایع وجود ندارد.
معمولا یک مایع را سیال تراکم نا پذیر در نظر می گیرند و زمانی تراکم پذیری یک سیال اهمیت     می یابد که به طور ناگهانی تغییرات فشار زیادی را تحمل کند. با تغییر درجه حرارت مسئله تراکم پذیری اهمیت می یابد. تراکم پذیری یک مایع توسط ظریب چگالی حجمی بیان می شود. اگر فشار در واحد حجم مایعی به اندازه dp افزایش یابد، حجم مورد نظر به اندازه –dV کاهش خواهد یافت. نسبت – dp / dV را ضریب کشسانی حجمی(K) برای هر حجمی از سیال مانندV گویند.
اثر دما بر حجم مایعات:
به طور کلی اجسام بر اثر دما، انبساط پیدا می کنندکه ازدیاد حجم جسم با حجم اولیه و میزان افزایش دما متناسب است.
V2 – V1 = KV1∆t               V2 = V1 (1+Kt)
که در این رابطه به K ضریب انبساط حجمی گویند وآن ازدیاد حجم به ازای افزایش یک درجه حرارت است.
ضریب انبساط مایع را با  β  و ضریب انبساط جامد را با  γ  نمایش می دهند.
شرح آزمایش :
ابتدا پیکنومتر را وزن کرده و جرم آن را بدست می آوریم و …

ادامه متن در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – خرید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.