گزارشکار اندازه گیری پروفایل دما در فلز آلومینیوم و فولاد

هدف: اندازه گیری پروفایل دما در فلز آلومینیوم و فولاد

تئوری آزمایش :
انتقال انرژی گرمایی در دو صورت پایدار و ناپایدار قابل بررسی است . توزیع دما را در هر سیستم دقیقاً یابا تخمین قابل قبولی می توان پیشگویی کرد. توزیع دما تابع مکانیزم انتقال حرارت و شکل گیری فیزیکی سیستم می باشد.
اغلب آنالیز توزیع حرارت دریک سیستم بسیار مشکل شده و ناچار از مدلهای ساده شده ای برای مشخص کردن توزیع انتقال حرارت واقعی می توان استفاده کرد. یک سیستم کاربردی که می توان مورد بررسی قرار داد و مدل ساده شده آن را نشان داد، توزیع دما در طول یک لوله که ازیک طرف، سطح مقطع گرم می شود. فرض هایی که برای مدل سازی بکار رفته است:
1- ثابت بودن خواص فیزیکی
2- نا محدود بودت طول لوله(نسبت طول لوله قطر آن خیلی زیاد باشد)
3- انتقال حرارت تنها در جهت محوری انجام شود.
4- ضریب انتقال حرارت مستقل از موقیعت مکانی باشد.
برای یک سیستم پایدار با حل ریاضی رابطه 1 و قرار دادن شرایط مرزی و سیستم مورد نظر می توان توزیع دما برحسب فاصله از منبع حرارتی را از رابطه (2) بدست آورد. مقدار حرارت منتقل شده از منبع نیز با رابطه (3) مشخصمی شود.

ادامه در فایل زیر:

قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – پروفایل دما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.