گزارشکار به هم بستن فنرها

گزارشکار کارگاه فیزیک مکانیک

عنوان آزمایش : به هم بستن فنرها
هدف: تعیین ضریب ثابت فنرهای متصل به هم به روش موازی ومتوالی
تئوری:
الف)اتصال موازی: اگر دو فنر را مطابق شکل زیر بصورت موازی به تکیه گاهی آویزان کنیم ، مجموعه آنها به منزله یک فنر با ضریب ثابت Kعمل میکند.
اگر با افزودن وزنه w=mg مجموعه فنرها به اندازه x کشیده شود. برای هریک از فنرها می توانیم بنویسیم:

یعنی ضریب ثابت معادل مجموعه فنرها برابر است با مجموعه ضریب ثابت هر یک از فنرها.
ب)اتصال متوالی: اگر فنرهای را مطابق شکل زیر ،بطور متوالی به تکیه گاهی آویزان کنیم باز هم مجموعه آنها به منزله یک فنر با ضریب ثابت K عمل میکند اما این بار ،کشیدگی فنرها یکسان نیست بلکه نیروی وارد بر آنها یکسان است:

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.