گزارشکار شناسايي ونتوري متر

شناسايي ونتوري متر و نحوه تعيين مشخصات جريان توسط آن
تئوري آزمايش : ونتوري متر دستگاهي است كه از دو قسمت تشكيل شده است . در قسمت اول لوله به شكل مخروطي تنگ مي شود و در قسمت دوم لوله به صورت مخروط معكوس باز مي شود. بنابراين در حين عبور جريان در قسمت اول افزايش سرعت و كاهش فشار و نيز در قسمت دوم كاهش سرعت و افزايش فشار بوجود مي آيد.
در كاربرد صنعتي جهت محاسبه دبي اندازه گيري فشار در ابتداي ونتوري و محل تنگ شدگي حداكثر كافيست. در ونتوري متر آزمايشگاه تعداد بيشتري لوله پيزومتر بر روي ونتوري متر شيشه اي نصب شده است كه با استفاده از آن ميتوان تغييرات فشار و سرعت را در طول ونتوري متر اندازه گرفت. همچنين ميتوان دقت محاسته دبي جريان را با انجام محاسبات در چند مقطع افزايش داد.
در صورتيكه از افت انرژي در ونتوري متر صرفنظر شود و محور ونتوري در امتداد افق قرار گرفته باشد. ميتوان رابطه انرژي را براي مقاطع مختلف به صورت زير نوشت :
همچنين رابطه پيوستگي براي مقاطع فوق الذكر به صورت زير در مي آيد :
و دبي نيز از رابطه (2) بدست مي آيد. در معادلات فوق V سرعت جريان، a سطح مقطع لوله، h ارتفاع آب در لوله پيزومتريك و Q دبي جريان مي باشد. در عمل بدليل وجود اصطكاك مقداري انرژي تلف خواهد شد و در نتيجه سرعت واقعي از مقدار داده شده توسط رابطه (3) كمتر مي باشد و در نتيجه دبي واقعي از رابطه زير محاسبه مي شود :
كه در آن C ضريب افت بوده و بسته به شكل و نوع ونتوري متر و دبي جريان از حدود .9 تا .99 تغيير مي كند.
براي مقايسه نتايح محاسباتي و مقادير اندازه گيري شده ميتوان تغييرات ارتفاع پيزومتريك را در صورت صرفنظر كردن از افت به شكل زير نشان داد :

 

و يا :
با داشتن مشخصات مقاطع عرضي لوله ونتوري متر ميتوان از رابطه (5) براي جريان ايده آل (بدون افت انرژي ) استفاده نمود. نتايج در جدول زير منعكس شده است . همچنين در حالت جريان ايده آل دبي را مي توان از رابطه :
بدست آورد.

 

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – ونتوري متر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.