گزارش کار اندازه گیری پتانسیل آب در بافت بشره پیاز

اندازه گیری پتانسیل آب به روش وزنی,گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی,اندازه گیری پتانسیل آب بافت گیاهی به روش چارداکوف,اندازه گیری فشار اسمزی,گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۲,گزارش کار نفوذپذیری غشای سلول گیاهی,تورژسانس و پلاسمولیز در پیاز

اندازه گیری پتانسیل آب در بافت بشره پیاز
هدف :اندازه گیری تقریبی پتانسیل آب داخل سلول بشره پیاز
مقدمه : پتانسیل آب:
پتانسیل آب یک کمیت نسبی است و به غلظت، فشار و نیروی جاذبه زمین بستگی دارد.
(نیروی جاذبه زمین)f+(فشار)f+(غلظت)f+*Ψ=Ψ
شرایط استاندارد آب(*Ψ):عبارت است از آب خالص در فشار جو و درجه حرارتی مشابه درجه حرارت نمونه آب است.پتانسیل آب در شرایط استاندارد به طور قراردادی صفر مگاپاسال در نظر گرفته می شود.
غلظت :هرچه غلظت آب بیشتر باشد پتانسیل آب بیشتر می شود.غلظت به طور قرار دادی به عنوان کسر مولی تعریف می شود. کسر مولی مادهء  Sعبارت است از تعداد مولهای مادهءS  تقسیم بر تعداد کل انواع مول های موجود در سیستم .
از آنجا که محلول های درون بیشتر سلولهای گیاهی نسبتا رقیق هستند،لذا غلظت آب (کسر مولی)بسیار بالاست و در عمل تعریف (غلظت)fبرحسب غلظت مواد حل شونده بهتر از تعریف آن بر حسب غلظت حلال آب است .اثر مواد محلول برΨمحلول رقیق نیز تقریبا از طریق RTCs- مشخص می شود.علامت منفی نشان دهنده ی آن است که مواد محلول، از طریق کاهش غلظت آب ،پتانسیل آب یک محلول را کم می کنند.اسمولالیته معیاری از غلظت کل مواد موجود در محلول صرف نظر از ویژگی های مولکولی یا حجم مواد محلول است.
RTCs غالبا تحت عنوان فشار اسمزی محلول نامیده می شود و با حرف یونانی µ نشان داده می شود.
f=-µ=-RTCs البته این فرمول برای محلول های ایده آل ودر غلظت کم اعتبار دارد.
µیک کمیت مثبت است؛البته اثر آن بر روی Ψمنفی است.به عبارت دیگر باعث کاهش پتانسیل آب یک محلول می شود.فشار اسمزی و اسمولالیته، تعداد کل اجزای حل شده را بدون در نظر گرفتن نوع آنها اندازه گیری می کنند.
فشار:اثر فشار هیدرولیکی را بر پتانسیل آب یک محلول بیان می کند.از آنجایی که سلول های گیاهی ،دیوار هی سلولی محکمی دارند ،می توانند فشار هیدرولیکی خود را تا حد زیادی افزایش دهند که معمولا متخصصین فیزیولوژی گیاهی به آن فشار تورگر می گویند.در مطالعات پتانسیل آب  فشار را با حرف pنشان داده می شود وبه عنوان فشار هیدرواستاتیکی اضافه بر فشار آتمسفر تعریف می شود.
نیروی ثقل:نیروی ثقل باعث حرکت آب به طرف پایین می شود ، مگر اینکه نیروی برابر و مخالف با آن ،آن را خنثی کند.بنابراین پتانسیل آب به ارتفاع بستگی دارد.اثر نیروی ثقل بر پتانسیل آب ،(نیروی ثقل)f،به ارتفاع(h)آب در بالای نقطه مرجع ،چگالی آب (Pw) وشتاب (g) بستگی دارد.
Pwgh                     =(نیروی ثقل)f
مقدار Pwg برابر  ۰٫۰۱MPa m-1است.
پتانسیل کل آب: چون مقدار پتانسیل مرجع(*Ψ) برابر صفر مگاپاسگال است، لذا مقدار آن حذف می شود.از طرفی دیگربرای انتقال آب از یک ارتفاع عمودی کوتاه(مثلا کمتر از۵ تا۱۰  متر) یا بین سلولهای مجاور ، مقدار نیروی ثقل نیز ناچیز است و معمولا حذف می شود، که در این صورت :
Ψ=p-µ
این فرمول حاکی از آن است که پتانسیل آب تحت تاثیر دو نیروی اصلی فشار هیدرواستاتیک و فشار اسمزی  قرار دارد. باید توجه داشت که فشار اسمزی به عنوان یک کمیت مثبت  تعریف می شود. علامت منفی برای کم کردن پتانسیل ناشی از مواد محلول در نظر گرفته می شود.
وسایل مورد نیاز:محلول ساکارز (۰٫۱تا۰٫۷)مولار ،شیشه ساعت، قطره چکان ،پیاز،لام ،لامل،چاقو
شرح آزمایش:ابتدا از  محلول ساکارز باغلظت های مختلف در شیشه ی ساعت اضافه می کنیم . مقداری از بشره ی پیاز را از بخش رنگی آن برداشته وداخل محلول ساکارز می گذاریم.باید بشره ی پیاز کاملا داخل محلول  قرار گیرد.

ادامه گزارش کار در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

نظرات بسته شده است.