گزارش کار بررسي جانوران بي‌مهره

بررسي جانوران بي‌مهره

هدف:

آشنايي با جانوراني مثل تنيا سليوم(Taenia solium) و تنيا ساژيناتا(T. saginata) متعلق به كرمهاي پهن، زالو متعلق به حلقويان، تريشين(Trichinella spiralis) و آسكاريس(Ascaris lumbricoides) متعلق به كرمهاي لوله‌اي.

 

روش كار:

قبل از شروع به بررسي نمونه ها لازم است تا ميكروسكوپ تميز شده و آماده براي استفاده باشد. از لامهاي آماده نمونه جانوري كه رنگ آميزي شده اند براي مشاهده در زير ميكروسكوپ انتخاب ميگردد. لامها در روي صفحه قرار گرفته و با استفاده از درشت نمايي ها به ترتيب از عدسيهاي شيئي كوچكتر به بالا با پيچاندن ماكرومتر نمونه از عدسي چشمي مشاهده مي گردد. سپس با استفاده از ميكرومتر واضح شدن نمونه انجام مي گيرد. پس از مشاهده كامل نمونه، شكل آن رسم گرديده وقسمتهاي مختلف آن نامگذاري مي گردد.

 

جلسه هشتم

بررسي جانوران بي‌مهره

هدف:

آشنايي با بعضي از بي‌مهرگان مثل پشه آنوفل كه ناقل بيماري مالاريا مي‌باشد. در جلسات قبل با عامل اين بيماري يعني پلاسموديوم آشنا شده‌ايد.

 

روش كار:

مراحل مختلف زندگي پشه آنوفل بصورت لامهاي آماده در آزمايشگاه موجود بوده و در اختيار دانشجويان قرار خواهد گرفت. قبل از شروع به بررسي نمونه ها لازم است تا ميكروسكوپ تميز شده و آماده براي استفاده باشد. لامها در روي صفحه قرار گرفته و با استفاده از درشت نمايي ها به ترتيب از عدسيهاي شيئي كوچكتر به بالا با پيچاندن ماكرومتر نمونه از عدسي چشمي مشاهده مي گردد. سپس با استفاده از ميكرومتر واضح شدن نمونه انجام مي گيرد. پس از مشاهده كامل نمونه، شكل آن رسم گرديده وقسمتهاي مختلف آن نامگذاري مي گردد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.