گزارش کار تشریح مغز گاو

گزارش کار تشریح مغز گاو:تئوری: مغز در همه‌ی مهره‌داران و بیشتر بی مهرگان مرکز دستگاه عصبی است. تنها شماری از بی‌مهرگان مانند اسفنج دریایی، عروس دریایی، آب‌دزدک دیایی بالغ و ستاره دریایی مغز ندارند، حتی اگر بافت عصبی پراکنده داشته باشند. مغز در سر و معمولا نزدیک اندام های حسی نخستین قرار دارد. مغز مهره داران کامل ترین اندام بدنشان است. برآورد شده که درانسان معمولی قشر مغز دارای ۱۵-۳۳ بیلیون یاخته‌ی عصبی (نورون) است که هر کدام با سیناپس به چندین هزار یاخته عصبی (نورون) دیگر متصل است. این یاخته ها بوسیله‌ی رشته های پروتوپلاسمی بلندی که آسه (آکسون) نام دارد با دیگر یاخته ها ارتباط برقرار می کنند. آکسون ها دنباله‌ای از ضربان های سیگنالی را که پتانسیل عمل نام دارند تا دورترین نقاط مغز یا یاخته های دریافت کننده ویژه‌ی هدف در بدن حمل می کنند.

از نظر تکاملی زیستی، کار مغز کنترل متمرکز بر روی سایر اندام های بدن است. مغز با تولید الگوهای فعالیت ماهیچه ها یا با هدایت مواد شیمیایی تراوشی که هورمون نام دارند، بدن را کنترل می کند. این کنترل متمرکز سبب پاسخ سریع و هماهنگ به تغییرات محیط می شود. برخی انواع پایه‌ای از پاسخ مانند بازتاب (انعکاس) می تواند توسط طناب نخاعی یا گرهها ایجاد شود، اما کنترل پیچیده و هدفمند بر رفتارها بر پایه‌ی حس های ورودی پیچیده نیازمند توانایی یکپارچه سازی اطلاعات یک مغز متمرکز است.

بطن‌های مغزی (خاکستری تیره): درون مغز چهار بطن وجود دارد که به نام‌های بطن چپ٬ بطن راست (هردو جانبی) و بطن‌های سوم و چهارم شناخته می‌شوند.

دو بطن راست و چپ از راه سوراخ بین بطنی(Monro foramen) به داخل بطن سوم مرتبط بوده و بطن‌های سوم و چهارم هم توسط مجرای سیلویوس(Aqueduct of Sylvius) به هم راه دارند.

دستگاه عصبی مهره داران از ۲ بخش مهم : (دستگاه عصبی مرکزی ,دستگاه عصبی محیطی) تشکیل می شود. دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز و نخاع و اعصاب محیطی شامل اعصاب مغزی و اعصاب نخاعی است.

با تشکیل جنین پستانداران و گذشتن آن از مراحل مورولا و بلاستولا و گاسترولا لوله‌ی عصبی جنینی از نخستین ساختار هایی است که تشکیل می شود. در لایه خارجی (اکتودرم), در سراسر قسمت و در محور تقارن جنین، یاخته هایی تشکیل می شوند و صفحه ای به نام صفحه ی عصبی به وجود می آید. کمی بعد، در وسط این صفحه و در طول آن فرو رفتگی ناودان مانندی به نام شیار یا ناودان عصبی ایجاد می شودکه دو لبه ی آن به تدریج نمو کرده و بالاخره به هم می رسند و به این ترتیب لوله ای تو خالی به نام لوله ی عصبی به وجود می آید که از لایه‌ی اکتودرم جدا شده و در عمق قرار می گیرد. پس از تشکیل این لوله، تغییراتی درآن پدید می آید به طوری که قسمت پیشین لوله ی در اثر تکثیر و نمو یاخته ها برجسته شده و حباب مغزی را به وجود می آورد و بقیه ی لوله ی عصبی به صورت لوله ای تو خالی باقی می‌ماند که بعدها نخاع را تشکیل می دهد. سپس در اثر تکثیر و نمو یاخته های حباب مغز (یا بر جستگی های اصلی )، این برجستگی به وسیله‌ی دو فرو رفتگی حلقوی به ۳ برجستگی به نام‌های برجستگی مغزی پیشین اولیه و برجستگی مغزی میانی اولیه و بر جستگی مغزی پسین اولیه تبدیل می شود. این ۳ برجستگی مغزی به حباب های مغزی اولیه مبدل می گردند. از سه برجستگی فوق، برجستگیهای پیشین و پسین نیز به وسیله ی دو فرو رفتگی حلقوی دیگر، هر یک به دو برجستگی مبدل شده و روی هم با برجستگی میانی حباب، برجستگی مغزی ثانویه یا مغز های پنج گانه را می سازند که به ترتیب و در جهت قدامی – خلفی شامل قسمتهای زیر است: مغز اول یا مغز قدامی ثانویه، مغز دوم یا مغز واسطه، مغز سوم یا مغز میانی، مغز چهارم یا مغز خلفی ثانویه، مغز پنجم یا مغز نخاعی. به علاوه مغز قدامی ثانویه به وسیله ی یک فرو رفتگی طولی به دو قسمت راست و چپ به نام نیمکره های مغزی تقسیم می شوند.

بعدها در اثر نمو و یا کاهش و عدم تکثیر یاخته های برجستگی های فوق الذکر و تغییرات حفره ی درونی آنها (که در بعضی قسمتها وسیع تر گشته و بطنها را به وجود می آورد .همچنین در برخی قسمت ها باریکتر باقی مانده و مجاری را می سازد) قسمتهای مختلف مغز را به وجود می آیند. این قسمتها به ترتیب قرار گرفتن از بالا به پایین به قرار زیرند:

از نمو مغز اول جنین: نیمکره های مخ، اجسام مخطط، لوبهای بویایی، بطن اول و دوم.

از نمو مغز دوم جنین: هیپوفیز، اپی فیز، لایه های دیدگانی(طبقات بصری یا تالاموس)، بطن سوم.

از نمو مغز سوم جنین: پایک های مغزی، برجستگی های چهار گانه، مجرای سیلویوس.

از نمو مغز چهارم جنین: برجستگی های حلقوی،مخچه،قسمتی از بطن چهارم.

از نمو مغز پنجم جنین: پیاز مغز تیره (بصل النخاع)، قسمتی از بطن چهارم.

قسمتهای فوق درون جمجمه قرار دارند و بقیه، لوله ی عصبی مغز تیره یا نخاع را تشکیل می دهد که در سوراخ ستون مهره ها جای می گیرد. پیدایش و نمو سلسله ی عصبی تا این مرحله در تمام مهره داران یکسان است و از این مرحله به بعد است که تغییراتی در قسمتهای مختلف مغزهای پنج گانه پدید می آید.

فیزیولوژی مغز:

اندازه ی مغز به طور متوسط ۱٫۵ (یک ونیم) کیلو گرم است. مغز در داخل جمجمه جای گرفته و توسط پرده هایی به نام مننژ پوشیده شده این پرده شامل ۳ لایه است که سخت شامه که این لایه به سطح داخلی جمجمه چسبیده است.

پرده های مغزی عبارتند از : ۱-نرم شامه piamatter : داخلی‌ترین پوشش مغز است که روی بافت مغز ونخاع چسبیده است و در شیارهای بافت مغز نفوذ می‌کند و عروق خونی را به بافت عصبی می‌رساند.در فاصله بین نرم شامه و عنکبوتیه فضای زیر عنکبوتیه وجود دارد که پر از مایع مغزی-نخاعی است.

۲-عنکبوتیه arachnoid: لایه ی بعدی لایه ی عنکبوتیه است که بین نرم شامه و سخت شامه قرار دارد و در این فضا مایع مغزی–نخاعی قرار دارد. این لایه به صورت پوشش نازکی به داخل سخت شامه چسبیده است و با اتصالات ظریفی شبیه به تار عنکبوت به لایه نرم شامه اتصال می‌یابد.

۳٫سخت شامه Duramatter: این لایه پرده‌ای ضخیم و از نوع لیفی است و اطراف مغز و نخاع را فرا گرفته است. این لایه به سطح داخلی استخوان جمجمه (ویا ستون مهره‌ها) چسبیده است و سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های پرده‌های مغز در ضخامت آن قرار گرفته‌اند.

بطن های مغزی: چندین بطن یا حفره در درون مغز دیده می شود که با هم در ارتباط اند و جای مایع مغزی نخاعی می باشد. ۴ بطن در داخل مغز داریم؛ بطن ۱ و ۲ در نیمکره های راست و چپ قرار دارند و از طریق سوراخ مونروبا بطن ۳ در ارتباط اند. بطن ۳ و ۴ از طریق مجرای سیلویوس با هم در ارتباط اند. ادامه ی بطن ۴ مجرای اپاندیم است که با نخاع در ارتباط است، مایع مغزی نخاعی از شبکه مویرگی به نام کروئید ترشح می شود که نقش ضربه گیر داشته و در دفع مواد زائد حاصل از متابولیسم مغز نیز دخالت دارد.

انواع شیار: ۱- شیار اصلی ۲- شیار فرعی

فرعی ها شیار های کم عمقی هستند که فاصله ی بین دو شیار را شکنج می گویند. شیار های اصلی شیار هایی هستند که ایجاد لوب می کنند.

لوب های مغزی: ۱- لوب پیشانی Frontal lobe 2- لوب آهیانه ایlobe Parietal 3- لوب پس سریlobe Occipital 4- لوب گیجگاهی Temporal lobe

شیارهای اصلی: این شیارهاsulcusیا fissure هر نیمکره را به چندین لوب تقسیم می‌کنند و عبارتنداز: ۱- شیار طولی ۲- شیار مرکزی(رولاند)

۳- سیلویوس(جانبی) ۴- پس سری

* مرکز حس بینایی در لوب پس سری

* مرکز حس شنوایی در لوب گیجگاهی

* مرکز حس بویایی و چشایی زیر شیار سیلویوس

مواد و وسایل لازم: مغز گاو، تشتک تشریح، وسایل تشریح.

روش کار: برای بررسی و تشریح مغز پستانداران معمولا از مغز گاو و یا گوسفند استفاده می شود. مغزی که به منظور بررسی و تشریح مورد استفاده قرار می گیرد به هنگام خارج کردن از….

ادامه در فایل word زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

نظرات بسته شده است.