آزمایش روبلا (روش انجام،تفسیر،نرمال)

بالا بودن rubella igg,مقدار نرمال rubella igg,آزمایش rubella در بارداری,rubella igg مثبت,آزمایش cmv igg,آزمایش igg چیست,آزمایش سرخجه قبل از بارداری,تفسیر تست روبلا
وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ ، ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﮔﺎوﯾﺮﯾﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺲ روﺑﯽ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﻦ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ RNA ﺗﮏ رﺷـﺘﻪ ای ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﮐﭙﺴـﯿﺪ ﺑﯿﺴـﺖ وﺟﻬـﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﺠﻪ (ﺳﺮﺧﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﺧﮏ ٣ روزه) ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﺗﺐ داری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﻟﻨﻔﺎدﻧﻮﭘﺎﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻻﻟﻪ ﮔﻮش وﭘﺲ ﺳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫـﺎی وﯾﺮوﺳـﯽ ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑـﺎ وﯾـﺮوس ﺳـﺮﺧﺠﻪ در دوران ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺪرم ﺳـﺮﺧﺠﻪ ﻣـﺎدرزادی منجر شود .

زﻣﺎن آﻟﻮدگی وﯾﺮوس ، در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرداری دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻔﻮنت  ﻃـﯽ ٣ ﻣﺎﻫـﻪ اول ﺑﺎرداری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﺣﺪود %۸۵ از ﻧﻮزادان و در ٣ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎرداری ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﺣﺪود %۱۵ از ﻧﻮزادان ﻣـﯽ ﺷـﻮد .
اﯾـﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬـﺎی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﮐﺎﺗﺎراﮐﺖ ، ﮐﺮی ، ﻣﻨﻨﮕﻮ آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ و ﭘﺎن آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وﯾﺮﻣﯽ در ٣ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺎرداری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺﺟﻨﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ IgG اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮوﺗﯿﭗ از وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ وﺟﻮد دارد .
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ (ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد) اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﯿﺎر آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی IgG در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ۱۰ روز ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ IgM اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺿﺪ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﻻزم اﺳﺖ .
آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳـﯿﻮن (HI) و اﻻﯾـﺰا روﺷـﻬﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺴﺖ HI ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد آزﻣﻮن اﻻﯾﺰا ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .

اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ روبلا

اﯾﻦ ﮐﯿﺖ ﺑﻪ روش Antibody capture ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎی ﭘﻠﯿﺖ ﺑﺎ Anti- human IgM antibody ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ .
در ﻫﻨﮕﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی رﻗﯿﻖ ﺷﺪه ، داﺧﻞ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺗﻤﺎﻣﯽ IgM ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم (از ﺟﻤﻠﻪ IgM ﻫﺎی ﺿﺪ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ) ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎی ﮐﻒ ﭼﺎﻫﮏ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮی اوﻟﯿﻪ ، آﻧﺘﯽ ﺑﺎدﯾﻬﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻧﺸﺪه ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﮐﯿﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ ﮐﻨﮋوﮔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ HRP ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ آﻧﺘﯽ ژن ﻓﻮق ﺑﻪ IgM اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه واﯾﺠﺎد ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ، ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا داﺧﻞ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ ﺷﺪت رﻧﮓ آﺑﯽ ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ اﯾﻤﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه در ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ اﺳﺖ .
اﻓﺰودن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ، رﻧﮓ آﺑﯽ را ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری را در ﻃﻮل ﻣﻮج ۴۵۰ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ دارد .
ﺗﻌﺪاد ﭼﺎﻫﮑﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ﺳﺎﯾﺮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﮕﯿﺮ درون ﮐﯿﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﻬﺪاری ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده و درب آن را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ .
ﭼﺎﻫﮏ اول را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻼﻧﮏ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و در اداﻣﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ،دو ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺮای ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل Cut -off و ﯾﮏ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۱ ﺑﻪ ۱۰۱ رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ …یعنی ۱۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ۱ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﻮنه
در چاهک اول۱۰۰  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ، چاهک دوم۱۰۰ میکرولیتر ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ،در چاهک سوم ۱۰۰ میکرولیترﮐﻨﺘﺮل Cut off و در ادامه  اینها ۱۰۰ لاندا سرم نمونه رقیق شده را درون چاهک ها بریزید.
از ستون ۱ عمودی و A افقی شروع کنید
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﭼﺎﻫﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻼﻧﮏ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﻠﻮﻟﯽ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد .
درب ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در ۳۷ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ . ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺴﺘﺸﻮی اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻤﭙﻠﺮ ۸ ﮐﺎﻧﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ از ﯾﮏ ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ دﯾﮕﺮ وارد ﻧﺸﻮد زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮدد . در ﻫﺮ دﻓﻌﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺣﺪود ۳۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ رﯾﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺎ را ﺑﺎ واروﻧﻪ ﮐﺮدن و ﺗﮑﺎﻧﺪن ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و در اﻧﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﺣﺎﻟﺖ واروﻧﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﻣﻼﯾﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﻧﻤﮕﯿﺮ ﺑﮑﻮﺑﯿﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮات اﺿﺎﻓﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ .

۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻼﻧﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ، ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در۳۷ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎیید
ﻣﺤﺘوﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ
۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا رﻧﮕﺰا ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻤﺪت ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎی اﺗﺎق و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ، اداﻣﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ۴۵۰nm اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺟﺬب ﻧﻮری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﻧﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻓﯿﻠﺘﺮ ۶۳۰nm ﺑﻌﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ است…
وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ ، ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﻮﮔﺎوﯾﺮﯾﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﺟﻨﺲ روﺑﯽ وﯾﺮوس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
اﯾﻦ وﯾﺮوس از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ RNA ﺗﮏ رﺷـﺘﻪ ای ﻧﻮﮐﻠﺌﻮﮐﭙﺴـﯿﺪ ﺑﯿﺴـﺖ وﺟﻬـﯽ و ﭘﻮﺷﺶ ﻟﯿﭙﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﺠﻪ (ﺳﺮﺧﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﺮﺧﮏ ٣ روزه) ﺑﯿﻤﺎری ﺣﺎد ﺗﺐ داری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ورود وﯾﺮوس از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ
اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺜﻮرات ﭘﻮﺳﺘﯽ و اﯾﺠﺎد ﻟﻨﻔﺎدﻧﻮﭘﺎﺗﯽ ﭘﺸﺖ ﻻﻟﻪ ﮔﻮش وﭘﺲ ﺳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد .
ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﺧﺠﻪ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻫـﺎی وﯾﺮوﺳـﯽ ﺷﺎﯾﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾـﻦ ﺣـﺎل ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑـﺎ وﯾـﺮوس ﺳـﺮﺧﺠﻪ در دوران ﺣـﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﺳـﻨﺪرم ﺳـﺮﺧﺠﻪ ﻣـﺎدرزادی منجر شود .
زﻣﺎن آﻟﻮدگی وﯾﺮوس ، در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎرداری دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻔﻮنت  ﻃـﯽ ٣ ﻣﺎﻫـﻪ اول ﺑﺎرداری ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﺣﺪود %۸۵ از ﻧﻮزادان و در ٣ ﻣﺎﻫﻪ دوم ﺑﺎرداری ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﺣﺪود %۱۵ از ﻧﻮزادان ﻣـﯽ ﺷـﻮد .

اﯾـﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﯾﻬـﺎی ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ذﻫﻨﯽ ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻗﻠﺒﯽ ،ﮐﺎﺗﺎراﮐﺖ ، ﮐﺮی ، ﻣﻨﻨﮕﻮ آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ و ﭘﺎن آﻧﺴﻔﺎﻟﯿﺖ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ . وﯾﺮﻣﯽ در ٣ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم ﺑﺎرداری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﻧﻘﺎﯾﺺﺟﻨﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ IgG اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد اﯾﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻓﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺳﺮوﺗﯿﭗ از وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ وﺟﻮد دارد .
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ و درﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ (ﮐﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺎن ﺑﺎردار ﺑﺴﯿﺎر اﻫﻤﯿﺖ دارد) اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﯿﺎر آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی IgG در دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺑـﻪ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ۱۰ روز ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ IgM اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺿﺪ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﺮد ﻻزم اﺳﺖ .

آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﻤﺎﮔﻠﻮﺗﯿﻨﺎﺳـﯿﻮن (HI) و اﻻﯾـﺰا روﺷـﻬﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺴﺖ HI ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻬﺎر ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ را ﺣﺬف ﻧﻤﻮد آزﻣﻮن اﻻﯾﺰا ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد .

۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺰﯾﻢ ﮐﻨﮋوﮔﻪ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﭼﺎﻫﮏ ﺑﻼﻧﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻠﯿﺖ ، ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ در۳۷ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎیید
ﻣﺤﺘوﯾﺎت ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮده و ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را ۵ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺴﺘﺸﻮی آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ

۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا رﻧﮕﺰا ﺑﻪ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﻤﺪت ۱۵ دﻗﯿﻘﻪ در دﻣﺎی اﺗﺎق و ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .
ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ۱۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ، اداﻣﻪ واﮐﻨﺸﻬﺎی آﻧﺰﯾﻤﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ . ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ از دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ۴۵۰nm اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺟﺬب ﻧﻮری ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺎﻫﮑﻬﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼﻧﮏ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ( ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از ﻓﯿﻠﺘﺮ ۶۳۰nm ﺑﻌﻨﻮان ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ است…

ارزﺷﯿﺎﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺶ روبلا

اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺰارش ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد :
ﺟﺬب ﻧﻮری ﮐﻤﺘﺮ از۰/۱ ﺑﺮای ﺑﻼﻧﮏ ، در ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن ﺟﺬب ﻧﻮری ﺑﻼﻧﮏ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮕﺰا آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺟﺬب ﻧﻮری ﮐﻤﺘﺮ از ۰/۱۵ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﯽ ، در ﺻﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری ، اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﯿﺢ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، آزﻣﺎﯾﺶ را دوﺑﺎره اﻧﺠﺎم داده و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۰/۱۵ ﺑﺮای ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل . Cut-off
ﺟﺬب ﻧﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ از ۰/۶ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ .

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ :
از ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺬب ﻧﻮری در ﻃﻮل ﻣﻮج ۴۵۰ nm ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .

ﺟﺬب ﻧﻮری ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰارﯾﺪر در ﻃﻮل ﻣﻮج ۴۵۰nm و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﯿﻠﺘﺮ رﻓﺮاﻧﺲ ۶۳۰nm ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ .

ﺟﺬب ﻧﻮری ﺑﻼﻧﮏ را از ﮐﻨﺘﺮﻟﻬﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار Cut- off ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺬب ﻧﻮری ﺳﺮم ﮐﻨﺘﺮل Cut-off را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ :

Cut-off value = Mean OD of Cut-off control

ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﻘﺪار اﯾﻨﺪﮐﺲ را از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺬب ﻧﻮری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار Cut-off ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ :
Cut-off Index (COI) = OD of sample/Cut-off value

ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱/۱ ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ۰/۹ ﻣﻨﻔﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار اﯾﻨﺪﮐﺲ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ۰/۹ -۱/۱ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮم ﯾﺎ ﭘﻼﺳﻤﺎی ﺗﺎزه ﻣﺠﺪدا” آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪ .

بررﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ :
ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﺪم وﺟﻮد آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی IgM ﻋﻠﯿﻪ وﯾﺮوس ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﻮاﺑﻬﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ در ﺗﮑﺮار ﻣﺠﺪد ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻠﺖ ﺧﻄﺎی ﮐﺎری در ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ .