شناسایی سالمونلا با استفاده از محیط های کشت

۲۵ گرم ماده غذایی +  ۲۲۵ سی سی محیط پیش غنی کننده پپتون واتر انکوباسیون در دمای °۳۷ سانتی گراد به مدت۲۴ ساعت به مقدار ۱ سی سی از آن برداشته و وارد محیط کشت RV براث میکنیم.
انکوباسیون در بن¬ماری °۴۲ سانتی گراد به مدت۴۸- ۲۴ساعت و تغییر رنگ از آبی به زرد نشان دهنده مثبت شدن در این مرحله می باشد.
در صورت مثبت شدن، کشت خطی بر روی محیط کشت هکتون انتریک آگار انجام می شود.
انکوباسیون در دمای °۳۷ سانتی گراد به مدت۲۴ ساعت
وجود کلنی های سبز-آبی با مرکز سیاه می تواند نشان دهنده مثبت شدن در این مرحله باشد.
برای انجام تست های تاییدی مانند گالری از کلنی های خالص شده بر روی نوترینت آگار استفاده می کنیم (Salmonella: Alk/A  , H2S+).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.