نمونه برداری از زخمهای قارچی

بایستی قبلا چند روزی بیمار را تحت درمان با داروهای ضد میکربی سبک قرار داده و پس از برطرف شدن عفونت چرکی زخم، از آن نمونه‌برداری نمود.

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که:در نمونه‌برداری قارچی بایستی مقادیر بیشتری از ناحیه زخم برداشت نمود و نمونه اولیه بدست آمده را جهت آزمایش مستقیم و نمونه ثانوی را که از محل عمقی‌تر تهیه می‌شود بعلت کمتر بودن آلودگی جهت کشت استفاده کرد.

چنانچه ضایعات متعددی در مراحل مختلف پیشرفت در بدن وجود داشته باشد بهتر است که نمونه برداری را از ضایعات تازه و فعال انتخاب کرد .

نمونه برداری از لبه برجسته و خارجی ضایعات بهتر است انجام گیرد .

در صورت تعدد ضایعات بهتر است که از فرد فرد آنها نمونه‌برداری نمود .

نمونه ‌برداری بخصوص از نواحی که درمانهای موضعی در آنها صورت نگرفته است باید مورد توجه باشد  در بیشتر موارد لازم است که از عمق و منبع اصلی کانون بیماری نمونه‌برداری نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.