سلولهای TFH

در سال 2001 با کشف IL-21  ، ICOS و SAP حضور زیررده ای از سلولهای T  متفاوت از TH2 که به سلولهای B کمک میکردند تحت عنوان TFH مطرح شد که تصاویر میکروسکوپی تعامل این سلولها با لنفوسیت B را در مراکز زایگر نشان دادند.

فنوتیپ
در سطح این سلولها CXCR5 –PD1- CD4 – CD44 – ICOS – CD28 – CD40L وجود دارد.

تمایز
سایتوکاین های مختلفی از جمله IL-21  ، IL-6 ،  IL-12  و IL-27 در تمایز سلول T بکر به سمت TFH نقش دارند. متعاقب اتصال این سایتوکاین ها به سطح سلول STAT3 فعال می شود و به همراه پیام انتقالی از ICOS سطح سلول موجب القای فاکتور نسخه برداری می شوند.
فاکتورهای نسخه برداری در این روند شامل BCL6  ، IRAF4 ، BATF و MAF می باشند که موجب تمایز سلول به TFH می شوند.

عملکرد
تکثیر سلولهای B با کمک CD40L
بقای سلولهای B با کمک CD40L ، IL-4  و BAFF که موجب القای پروتئین های ضد آپوپتوز می شوند.
تمایز سلولهای B به پلاسماسل با کمک IL-21
هاپیرموتاسیون و ایزوتایپ سوئیچینگ در سلولهای B با کمک IL-4و IL-21
جذب سلولهای B به مراگز زایگر با کمک ترشح CXCL13

خاطره
سلولهای TFH خاطره دارای مارکرهای CCR7 ، PD-1 ، CD62L و CXCR5 هستند.

بیماری
افزایش تعداد سلولهای TFH: افزایش بروز بیماریهای اتوایمیون و لنفوما
کاهش تعداد سلولهایTFH : بیماریهای نقص ایمن از
جمله سندروم هایپر IgM

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.