علائم آزمایشگاهی بیماری لوپوس اریتماتوزیس

علائم آزمایشگاهی بیماری لوپوس اریتماتوزیس

ANA (POS)  ۱- آنتی بادی ضد هسته ای مثبت ( در ۹۵% درصد موارد )

تیتر افزایش یابنده آنتی بادی ضد اسید نوکلئیک دو رشته ای( نشانه فاز حاد و شعله ور بیماری لوپوس است) Anti.ds DNA (POS)  ۲- آنتی بادی ضد اسید نوکلئیک دو رشته ای مثبت

۳- تست لوپوس آنتی کوآگولانت مختل / آنتی کاردیولیپین و آنتی فسفو لیپید مثبت

در ۷۰% بیماران لوپوس C3 / C4 / CH50  ۴- کاهش سطح سرمی کمپلمان( یافته مفید و غیر اختصاصی تشخیص لوپوس که در روند مانیتورینگ درمان لوپوس نیز تست مفیدی می باشد )

CIC Positive5-

۶- روماتوئید فاکتور مثبت سرمی

۷- افزایش گاماگلوبولین  و آلفا دو گلوبولین و کرایوگلوبین سرم همراه با کاهش آلبومین  ( ۵۰% موارد)

۸- ترومبوسیتوپنی ( ۱۰% موارد که لوپوس همراه یک پورپورا ترومبوسیپنیک ایدیوپاتیک بروز نماید )

۹- آنمی همولیتیک اتو ایمیون ( ۱۰% موارد )

۱۰-  تست مثبت کاذب سیفلیس ( ۲۰% موارد)

۱۱- پروتئینوری و هماتوری و دفع سیلندر در نفریت لوپوسی پیشرفته

۱۲- علائم  مننژیت آسپتیک  همراه با پروتئین بالا و پلئوسیتوز و لنفوسیتوز در مایع مغزی نخاعی فرد مشکوک به لوپوس ( همراه با عوارض سیستم عصبی مرکزی )

۱۳- تغییر سایر پارامتر های عمومی  خون نظیر افزایش سدیمان و پروتئین های فاز حاد

نظرات بسته شده است.