علائم اوتیسم در نوزادان و کودکان

علائم اوتیسم در نوزادان و کودکان
پژوهشگران توانستند دسته اي از علائم اين اختلال را در نوزادان دسته بندي کنند، تشخيص زودهنگام اوتيسم مي تواند سرعت بهبودي را به اندازه چشمگيري افزايش دهد. به اين علائم دقت کنيد:

تا 3 ماهگي
به صداهاي بلند واکنش نشان نمي دهد.
حرکت اجسام را با چشم دنبال نمي کند.
اجسام را با دست نمي گيرد.
به اطرافيان لبخند نمي زند.
براي برقراري ارتباط هيچ صدايي توليد نمي کند.
به چهره هاي جديد توجه نمي کند.

تا 7 ماهگي
سر خود را به سمت منبع صدا نمي چرخاند.
هيچ علاقه اي از خود نشان نمي دهد.
نمي خندد و جيغ نمي زند.
نمي تواند خود را به جسم مورد نظر برساند.
لبخند نمي زند.
براي جلب توجه ديگران هيچ تلاش و حرکتي نمي کند.
هيچ علاقه اي براي بازي کردن ندارد، حتي بازي دالي موشک.

تا 12 ماهگي
سينه خيز نمي رود.
هيچ کلمه اي ادا نمي کند.
هنگام ارتباط با او هيچ حرکتي مانند تکان دادن يا چرخاندن سر انجام نمي دهد.
به اجسام يا تصاوير با دست اشاره نمي کند.
حتي زمانيکه او را نگه داشته ايد نمي تواند بايستد.

تا 24 ماهگي
نمي تواند راه برود.
بيشتر از 15 کلمه نمي تواند حرف بزند.
جمله دو کلمه اي استفاده نمي کند.
کاربرد لوازم خانگي مانند تلفن، چنگال يا قاشق را نمي داند.
کلمات و حرکات شما را تقليد نمي کند.
نمي تواند اسباب بازي چرخ دار را هل دهد.
دستورالعمل هاي ساده را دنبال نمي کند.
هنگام ارتباط با او، به چشمانتان نگاه نمي کند.