انجام آزمایش مدفوع

تهیه نمونه های آزمایش مدفوعی (آموزش و مراحل کار)

بهتر است نمونه گیری مدفوع، در مراحل اولیه بیماری حداكثر ظرف 2تا 3روز كه عامل بیماريزا به تعداد بیشتری در مدفوع وجود دارد و پیش از درمان آنتی بیوتیکی انجام شود.

نمونه مدفوع در صورت قوام دار بودن به مقدار حداقل 5 گرم و يا در صورت آبکی بودن به حجم 5 میلی لیتر، بر نمونه تهیه شده با سوآب برتری دارد و بايستی حداقل دو نمونه سوآب مقعدی يا سوآب از مدفوع تازه برای هر بیمار جمع آوری شده و در محیط انتقال كاری بلیر تلقیح شود.

به هنگام بروز طغیان حداقل 10نمونه تهیه شده از بیمار بايد مورد بررسی قرار گیرد.

در برخی شرايط سوآب كاربرد بیشتری دارد، برای نمونه اگر به نمونه مدفوع زودتر نیاز باشد و انتقال سريع نمونه به آزمايشگاه با مشکلاتی همراه باشد، می توان سوآب از مدفوع را تهیه و به سرعت به آزمايشگاه انتقال داد.

سوآب مقعدی برای نمونه برداری پاتوژن هايی مانند شیگلا مناسب است. در اينگونه نمونه برداری ها، انجام صحیح روش نمونه برداری بسیار مهم است.

روش های تهیه نمونه ها

براي نمونه مدفوع، از يک ظرف تمیز با اندازه و در مناسب استفاده نمايید.درنبود ظروفيکبار مصرف، بايد از ظرف تمیز استفاده كنید و هنگامي كه نمونه به آزمايشگاه مي رسد بايد به سرعت و در عرض 2ساعت آزمايش بر روي آن انجام شود.

اگر ناچار به نگهداری نمونه ها بیش از دو ساعت هستید، سوآبي را درون نمونه مدفوع قرار داده و پس از حركت چرخشي، آن را در يک محیط انتقالي تلقیح كنید.

اگر مدفوع حالت مخاطي دارد، سعي كنید نمونه را همراه مخاط در محیط ترانسپورت تلقیح نمايید.

سوآب مقعدی

براي نمونه گیري از سوآب پنبه اي سالم استفاده كنید و دقت كنید كه پنبه سر آن كنده نشده باشد. ابتدا سوآب را با فروكردن در محیط ترانسپورت استريل مرطوب می كنیم.سواب را به اندازه 2/5تا 3/5سانتیمتر داخل اسفنگتر ركتوم نموده وبه مدت يک دقیقه چرخانده و بیرون بکشید.

با توجه به تغییر رنگ پنبه سر سوآب، مطمئن شويد سوآب به مدفوع آغشته است.تعداد سوآب موردنیاز بستگي به تعداد عوامل پاتوژن موردمطالعه دارد، معمولا»حداقل 2سوآب» بايد تلقیح شود.

در موارد نمونه گیري اسهال هاي ناشي از باكتري هاي مهاجم مانند شیگلا به هنگام تهیه سوآب مقعدي، سايیدن سوآبتیر شماره 25 162 98 به مخاط انتهايي روده جهت جمع آوري نمونه از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است.

تلقیح به محیط انتقالی

درصورتیکه ناچار به تلقیح نمونه پس از دو ساعت شديد،نمونه ها را در يخچال و يا درمحیط هاي انتقالي جهت بقای بیشتر قرار دهید. محیط انتقالی تلقیح شده نیز بايد در سرما نگهداري شود، زيرا اين شرايط براي پاتوژن هايي مانند شیگلا و كامپیلوباكتر بسیار مهم است.

البته بیشترعوامل پاتوژن به استثنای اين دو ارگانیسم، قابلیت زنده ماندن براي مدتي در محیط انتقالی، در دماي محیط تا يک هفته را داراست. هنگامي كه نمونه ها در محیط انتقالی قرار داده شده و نیاز به نگهداری آنها براي مدت بیشتری است، آنها را در يخچال يا فريزر نگهداري كنید.

محیط انتقالی کاری بلیر

محیط انتقالی كاری بلیر برای نگهداری و انتقال سالمونلا، شیگلا، اشريشیاكلی، ويبريوكلرا، ويبريوپارا همولیتیکوس و يرسینیا انتروكولیتیکا بسیار مـورد استفاده قرار می گیرد.

محیط كاری بلیر به میزان 5میلی لیتر با PH=8.4در لوله درپیچ دارتهیه شده كه بايد پیش از استفاده و بعد از تلقیح نمونه به آن در 4سانتیگراد نگهداری شود.

محیط انتقالی كاری بلیر پس از آماده سازی حداكثر تا يکسال قابل استفاده است، به شرطی كه حجم آن كاهش پیدا نکرده باشد و هیچگونه علائم آلودگی و تغییر رنگ محیط مشاهده نشود.

براي تلقیح نمونه به محیط انتقالي کری بلیر

حداقل دو سوآب مدفوع يا مقعدي را به ته لوله حاوي محیط وارد كنید.پس از قرار دادن سوآب در لوله، قسمت چوبي بیرون از لوله را بشکنید و در لوله را به خوبی ببنديد.

نمونه ها را داخل يخچال نگهداري كنید و اگر امکان گذاشتن در يخچال وجود ندارد، محیط انتقال حاوي سوآب را در مکاني خنک و دور از نور جهت پايین نگاه داشتن دما قرار دهید.محیط انتقالی حاوی سوآب مدفوع يا مقعد را می توان حداكثر 48تا 72ساعت در دمای يخچال مثبت چهار درجه سانتیگراد نگهداری كرد. اگر نتوان نمونه را در مدت مقرر به آزمايشگاه رساند، بهتر است آنها را در فريزر -20 درجه سانتیگراد قرار دهید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.