گزارش کار معادله منحنی خیز تیر و ترسیم آن

محاسبه خیز تیر,اثبات فرمول خیز تیر,قانون ماکسول در تیرها,آزمایش تیر یک سر گیردار,آزمایش خیز تیر مقاومت مصالح,آزمایشگاه مقاومت مصالح گزارش کار,جدول خیز و شیب تیرها,تحلیل تیر دوسر گیردار هدف آزمایش : بدست آوردن تجربی معادله منحنی الاستیک تیر و ترسیم آن تئوری آزمایش : هنگامی که بارهای جانبی بر روی یک تیر اثر می کنند …

گزارش کار معادله منحنی خیز تیر و ترسیم آن ادامه »