اصطلاحات پزشکی

اصطلاحات پزشكي آندومتر : لايه مخاطي كه داخل رحم را پوشانده است . آدنوم : تومور پوششي مركب از نسج غددي . هايپرپلازي : افزايش حجم بافت يا عضو در نتيجه ايجاد و رشد ياخته هاي جديد . كتواسيدوز : اسيدوزي كه به دليل افزايش ساخت كتون باديها به وجود مي آيد مثلاً در اسيدوزديابتيك …

اصطلاحات پزشکی ادامه »